Översikt över den danska paralympiska historien


Björn Sandahl
Gymnastik- och idrottshögskolan GIH, Stockholm


Jens Boe Nielsen
De Paralympiske Lege – set med danske øjne
214 sidor, inb., ill
Odense: Syddansk Universitetsforlag 2021 (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences)
ISBN 978-87-408-3372-0

Parasport har under de senaste decennierna alltmer kommit att hamna i blickfånget både vad gäller medialt och allmänintresse och som vetenskapligt studieobjekt. Parasporten, som ursprungligen växte fram utifrån ambitionen att rehabilitera individer med olika former av funktionsnedsättningar tog efter det andra världskriget steget in i den olympiska rörelsen. På senare tid har också ett tilltagande intresse för parasport kunnat noteras både från större idrottsförbund och kommersiella aktörer och för varje paralympics har tävlingarna växt både vad gäller antalet grenar och deltagare. Dessutom har parasporten blivit föremål för ett allt större forskningsintresse, bland annat på det lärosäte där jag själv är verksam, GIH, senast i form av inrättandet av den Svenska Parasport Akademin (sic) vars syfte är att studera hur funktionsnedsättning påverkar aktiviteter i vardagslivet, fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande.

Utvecklingen har nått ett sådant tillstånd att det är dags att börja skriva parasportens egen historia, och det är just vad Jens Boe Nielsen föresatt sig i boken De Paralympiske Lege – set med danske øjne. Den är skriven som en jubileumsbok med utgångspunkt i att det 2021 var 125 år sedan Danmarks idrottsförbund och 50 år sedan Parasport Danmark bildades.

Den är att betrakta som populärhistoria snarare än vetenskap och rikt illustrerad med bilder. Man kan med andra ord se den som en utmärkt introduktion för den som inte tidigare bekantat sig med parasporten.

Boken kan sägas ha två huvudspår: å ena sidan beskriver den paralympics historia från dess grundande, å andra sidan får man här specifikt följa Danmarks deltagande i paralympics med fokus på deltagarna, resultaten och evenemangen som sådana. Den är att betrakta som populärhistoria snarare än vetenskap och rikt illustrerad med bilder. Man kan med andra ord se den som en utmärkt introduktion för den som inte tidigare bekantat sig med parasporten.

Boken är indelad i tre huvudsakliga delar. I den första delen beskrivs framväxten av den paralympiska rörelsen från starten med de så kallade Stoke Mandeville-spelen, via en stegvis inkludering av parasport i de olympiska spelen till OS i Rom 1960, då de första paralympiska spelen ägde rum. Här beskrivs på ett övergripande plan de huvudsakliga aktörerna och händelseförloppen som ledde fram till skapandet av Paralympics. Vidare ges här också en kort historik över relationen mellan ”friskidrotten” och parasporten utifrån frågan om huruvida den senare skulle organiseras inom ramen för den danska idrottsrörelsen eller gå sin egen väg.

(GoodStudio/Shutterstock)

I del två skiftas fokus mot Paralympics. Denna del är kronologiskt uppbyggd och innehåller redogörelser för samtliga Paralympics mellan 1968 och 2018. Varje avsnitt inleds med en allmän beskrivning av respektive evenemang varefter fokus skiftas mot det danska deltagandet. Här återges deltagare och resultat tillsammans med berättelser om utvalda deltagares upplevelser under det aktuella spelet. Till varje kapitel finns också personporträtt över utvalda deltagare. Tonvikten är som noterat på Danmark vilket också är orsaken att det första spelet som redovisas inte är Rom 1960 utan Paralympics 1968 i Tel Aviv, som var det första i vilket Danmark deltog.

Avslutningsvis följer en tredje del som lägger fokus på några mer övergripande perspektiv på parasport. Här ges en bild över könsfördelningen av de deltagande under Paralympics, de klassifikationssystem som använts under olika spel samt den pressbevakning som skett i Danmark av Paralympics. Dessa avsnitt är korta och av övergripande karaktär men pekar på några av de utmaningar som parasporten haft att hantera under sin utveckling.

Sammanfattningsvis är De Paralympiske Lege – set med danske øjne en lättillgänglig och trivsam introduktion till Paralympics, särskilt om man har ett särskilt intresse för den danska idrotten. Den antar inte ett vetenskapligt perspektiv utan beskriver både paralympics allmänna utveckling och det danska deltagandet. Den bör därför vara intressant för alla som vill veta mer om parasporten utveckling.

Copyright © Björn Sandahl 2022


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.