Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 11 maj 2011
Utskriftsvänlig pdf-fil

För många européer, inklusive tjänstgörande redaktör, ter sig den amerikanska sportscenen som åtminstone ställvis ganska svårtillgänglig, och då avses inte fysisk tillgänglighet, för man kan ju se de amerikanska nationalsporterna på teve var som helst i världen. Nej, det är snarare sporternas strukturella uppbyggnad och befolkningens relation till dem som känns lite främmande. För en som fötts in de traditionella europeiska – och inte minst nordiska – seriesystemen där lag med åtminstone ursprungligen lokal anknytning kan jobba sig upp från sjätte divisionen till den högsta elitnivån, framstår de slutna serierna i amerikansk hockey, fotboll, basketball etc., som statiska och elitistiska. Särskilt märkligt är det naturligtvis mot bakgrund av ”den amerikanska drömmen” och dess grundtanke att den även enklaste bondgrabb ska kunna bli landets president. Den som sitter med sådana funderingar kan glädjas åt en ny bok, Understanding American Sports av Gerald R. Gems och Gertrud Pfister (Routledge), som här recenseras av Tobias Stark. Vår recensent är översvallande positiv till den här boken, som sannolikt blir ett standardverk i sin genre, och han beklagar djupt de få skönhetsfläckar han sett sig nödsakad att lyfta fram.

Klarsynt och chosefritt

Tobias Stark
Idrottsvetenskap, LinnéuniversitetetGerald R. Gems & Gertrud Pfister
Understanding American Sports

440 sidor, hft., ill.
Abingdon, Oxon: Routledge 2009
ISBN 978-0-415-44365-4

Ett tydligt riktmärke för idrottsvetenskapens framryckning inom universitetsvärlden är det snabbt växande antalet läroböcker rörande idrott i allehanda former. En av de senaste i raden är Gerald R. Gems och Getrud Pfisters stora översiktsverk Understanding American Sports. Båda författarna är framstående historiker med gedigna idrottsvetenskapliga meritlistor. Gems är till vardags professor i Health and Physical Education vid North Central College i Naperville, USA, och har bland annat varit president för North American Society for Sport History. Pfister innehar å sin sida en professur vid Institut for Idræt, Københavns Universitet, men har även fungerat som president för International Society for the History of Physical Education and Sport liksom International Sport Sociology Association. Det faktum att författarna har olika ingångar till ämnet – i form av ett inifrånperspektiv och ett internationellt (europeiskt) synfält – är en grundläggande premiss för arbete, tillika en av verkets många stora förtjänster.

Boken i sig faller sönder i 15 delar, kompletterat med en lathund, där väsentliga uttryck och företeelser – såsom Boston Tea Party, ”field goal” och NASCAR – förklaras på kortfattat uppslagsverksmanér. Den löpande framställningen inleds med en introduktion som går ut på att skissera verkets upplägg jämte dess teoretiska grundval. Detta avsnitt åtföljs av en geopolitisk bakgrundsteckning av Amerika ämnad att tjäna som en fond mot vilken det nordamerikanska idrottslivets utformning ska ses. Därefter redogör författarna övergripande för idrottens historia i USA från förkolonial tid fram till idag. Denna redovisning ackompanjeras av en diskussion av Amerika som en ”nation of immigrants”, vilken mynnar ut it slutsatsen att föreställningen om USA som en ”melting pot” leder tankarna i fel riktning och att landet bättre kan liknas vid en salladsskål, eftersom “the opportunities to contribute decisively to the taste of the salad varied according to ethnicity”. Och att “the American sport culture is clearly dominated by the sporting heritage of Great Britain” (sid. 84).

Gems och Pfister skriver stilfullt och initierat om amerikansk idrott på så sätt att både erfarna forskarkollegor och mer flyktigt intresserade läsare bör kunna ha stor behållning av verket.
I de närmast följande kapitlen behandlas i tur och ordning basebollens starka ställning i USA, den amerikanska fotbollens koppling till Onkel Sams nationella identitet, jämte den ”vanliga” fotbollens upptagning i landet, samt det amerikanska idrottslandskapets organisering med fokus på såväl proffs- och skolidrottens gestaltning som fitnessrörelsens framväxt. Dessa skildringar åtföljs av tre kapitellånga djupdykningar i de brännande frågorna ”sport and race”, ”women and sport” och ”the cultural importance of sports heroes”. Avslutningsvis diskuteras idrottens relation till media, konsumtion och ”big buisness”, under det att luppen läggs på såväl det så kallade sport-industriella-komplexets formering (i form av ”growing interdependencies between sport, media, and business”) som enskilda coachers och utövares förändrande arbetssituation i och med genomslaget av den entreprenörskapsbaserade kändiskulturen inom idrottsvärlden.

Understanding American Sports är i många avseende en fröjd att läsa. Gems och Pfister skriver stilfullt och initierat om amerikansk idrott på så sätt att både erfarna forskarkollegor och mer flyktigt intresserade läsare bör kunna ha stor behållning av verket. Författarnas påfallande förmåga till att på ett klarsynt och chosefritt sätt visa hur idrottslivets utformning samspelar med komplicerade samhällsskeende och kulturella processer gör att boken bör ligga bra till för att inkluderas på litteraturlistorna på var och varannan idrottsvetenskaplig utbildning världen över.

Allt är dock inte prima fint. Jag har svårt att se varför två så pass erfarna forskare som Gems och Pfister väljer att underbygga stora delar av sitt resonemang rörande USA:s geopolitiska förhållanden med hjälp av hänvisningar till Wikipedia. Även om denna fria IT-encyklopedi i många avseende håller högre klass än den kanske har namn om sig att göra måste det ändå sägas finnas otaliga mer oförvitliga källor att tillgå för slika redogörelser. I en läro- och introduktionsbok av detta slag hade det också varit tacknämligt om varje kapitel avslutades med en referenslista med tips om vidare läsning rörande ämnet i fråga, något som nu saknas. För övrigt hade den analytiska sprängkraften i verket med fördel kunnat förstärkas genom förtydligande vad gäller appliceringen av begreppet ”Amerika”. Stundom är det nämligen inte helt klart om det är USA eller USA och Kanada som författarna avser. Allt sammantaget ter sig detta som tre onödiga skönhetsfläckar på en annars mycket angenäm framställning, tillika ett ytterst välkommet tillskott till den idrottsvetenskapliga litteraturen i gemen.© Tobias Stark 2011.Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann