Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 9 mars 2011
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om sport management på idrottsforum.org

I USA har man erbjudit kurser i sport management inom högre utbildning sedan mitten på 1960-talet. Det är inte så underligt, med tanke på att idrotten där redan från början och även i liten skala varit marknadsanpassad och till dels marknadsdriven. Underligt är det inte heller att man där tidigast av alla började utveckla läroböcker i ämnet, och närmast en självklarhet att dessa amerikanska läroböcker i sport management alltid präglas utomordentligt starkt av hur amerikansk idrott är organiserad. Självfallet finns det kunskaper att hämta från amerikansk idrott när det gäller ledning, administration och marknadsföring av idrott i allmänhet och av enskilda sporter, men som påpekats i snart sagt varje recension av amerikanska sport management-läroböcker på forumet, det går inte att använda i en nordisk utbildningssituation utan en mängd kompletteringar. Detsamma menar nu Joacim Larsson i sin recension av antologin Foundations of Sport Management: Second Edition som är sammanställd av Andy Gillentine och Brian Crow (Fitness Information Technology), mot bakgrund av sin mångåriga erfarenhet som sport management-lärare. Däremot rekommenderar han boken till lärare som inspiration i utvecklingsarbetet med undervisning i ämnet. På svensk botten finns veterligen just nu bara ”Perspektiv på sport management” (Broberg med flera, SISU Idrottsböcker) från 2004. Tjänstgörande redaktör ställer sig undrande inför bristen på initiativ och intresse bland svenska forskare och lärare i ämnet att producera ny kurslitteratur i sport management. Goda försäljningssiffror är rimligen att vänta...

Sport managements (amerikanska) grunder

Joacim Larsson
Högskolan DalarnaAndy Gillentine & R. Brian Crow (red)
Foundations of Sport Management: Second Edition
326 sidor, inb., ill.
Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2009 (Sport Management Library)
ISBN 978-1-885693-94-5

Foundations of Sport Management ägnas åt ett växande forsknings- och kunskapsområde. Det har under de senaste åren kommit allt fler böcker inom detta område, med den gemensamma nämnaren för många att på olika sätt framställa sig som heltäckande. Däremot är denna bok mer riktad mot studenter på en första introduktionskurs i sport management. Precis som många andra böcker inom sport management ligger fokus vid att spegla den kunskap som samverkar för att forma vår förståelse för idrottens utveckling. Detta återspeglar en lång övertygelse om att idrotten och dess aktörer måste agera mer som ett företag för att överleva, eller i praktiken, nå framgång.

Omvärlden förändras snabbt och idrottsvärlden är inte något undantag, allt fler idrottsorganisationer agerar i dag som miljonföretag där inte bara det idrottsliga står i centrum; allt viktigare är idrotten som upplevelse som publiken kan attraheras av. I de allt större idrottsorganisationerna är det inte alltid enkelt att få ekonomin att gå ihop, varför exempelvis samhällsvetenskaplig, ekonomisk och juridisk kunskap är viktig att behärska, något föreliggande bok har till syfte att bistå med. I slutänden handlar det alltså om att gränser allt mer suddas ut och att idrott och underhållning kontinuerligt närmar sig varandra.

I Sverige och övriga nordiska länder har insikten om att besitta kompetens inom ovan nämnda områden kommit att växa under de senaste decennierna och det är inte många år sedan den första sport managementutbildningen startade i Sverige. Därmed har de nordiska länderna också under lång tid fått förlita sig på internationell litteratur, i många fall geografiskt sett långt ifrån den vardag våra idrottsorganisationer befinner sigi. Internationellt sett är sport management ett område som under lång tid varit föremål för såväl forskning som utbildning. (Exempelvis startade den första sport managementutbildningen i USA 1966.) Foundations of Sport Management är inte den första bok som getts ut inom fältet, utan flera har alltså tidigare gett ut liknande introduktionsböcker inom just sport management.

I stor utsträckning ligger den amerikanska forskningen inom sport management mycket långt fram och inom exempelvis sponsring återfinns en utveckling som ligger ljusår från den nordiska.
Den första utgåvan av denna bok kom 2005 och fyra år senare är det således dags för en uppdaterad upplaga. Tyvärr saknar andra utgåvan uppgift om vilka kapitel som uppdaterats alternativt tillkommit; den nya utgåvan innehåller trots allt cirka 70 sidor mer. Andra utgåvan av Foundations of Sport Management är indelad i 15 kapitel där totalt 27 författare och medförfattare medverkar, inklusive Gillentine & Crow som agerar redaktörer och till viss del även författare. De lyckas knyta samman de olika författarnas bidrag till boken genom att läsaren ser den röda tråd som återfinns mellan första och sista kapitlet, dock med någon avstickare på något ställe. Att majoriteten av bokens medförfattare undervisar vid amerikanska lärosäten präglar också innehållet.

I stor utsträckning ligger den amerikanska forskningen inom sport management mycket långt fram och inom exempelvis sponsring återfinns en utveckling som ligger ljusår från den nordiska. Boken tar bland annat upp exempel på namnsponsring av arenor där det handlar om belopp vi aldrig kommer att få se i Sverige, och det medför en svårighet för läsaren att ta till sig fakta och att se relationen till andra intäkter som en idrottsorganisation i framför allt vår del av världen har. Inte bara det geografiska utan alltså även det ekonomiska avståndet från USA till Norden är därmed alltså enormt. Dessa avstånd återspeglas även i andra delar av boken.

Boken börjar som sig bör med en introduktion till sportbranschen följt av en diskussion om betydelsen av sport management. De för området relevanta ämnena media och kommunikation, ledarskap, ekonomi, finansiering, marknadsföring, sponsring, evenemang, juridik, lagar och regler samt etik inom idrotten, tas upp i egna kapitel bland vilka läsaren kan tillhandahålla kunskap om de respektive betydelsefulla ämnena – naturligtvis hela tiden med en koppling mot idrotten. Vid användning av boken som enda kurslitteratur kan kursen med fördel struktureras enligt boken. Däremot är det fråga om bokens täckningsgrad.

Foundations of Sport Management har en traditionell amerikansk läroboksstruktur där kapitlen inleds med kunskapsmål för kapitlet, en övergripande introduktionstext och en huvudtext, för att sedermera avslutas med en kort sammanfattning och några generella diskussionsfrågor. Varje kapitel avslutas också med förslag på litteratur för ytterligare kunskapsinhämtning samt referenslista. Boken tar upp ett flertal olika modeller, framför allt i kapitel som behandlar finansiella och andra ekonomiska aspekter. En känsla som infinner sig är att vissa av dessa modeller kräver en större förförståelse än vad som kan behandlas på några få sidor. Flera av författarna har dock en tendens att försöka få med så mycket information från det egna området som möjligt men tyvärr blir resultatet att läsaren i vissa kapitel får med sig en mycket övergripande kunskap, vilket är vanligt i texter som endast skummar på ytan. Som exempel kan kapitlen om marknadsföring och sponsring nämnas, vilka överlag är ganska svaga. Marknadsföringskapitlet fokuserar i huvudsak på den traditionella konkurrensmedelsmixen, mer känt som de 4 P:na, och det blir tyvärr ganska urvattnat och skrapar bara på ytan. Inte heller sponsringskapitlet tillför särskilt mycket då det rent innehållsmässigt, i likhet med föregående kapitel, är för övergripande. Korta exempel överstiger det egentliga innehållet och viktiga beståndsdelar som utvärdering och effektmätning överstökas i all hast.

Författarnas tanke är att hela tiden exemplifiera huvudtexten med flera mindre exempel, något som är bra då man tar till sig ny information och för att kunna förstå helheten. Dock innehar boken till viss del för många och för korta exempel vilket får läsaren att tappa tråden och egentligen undra vad det är man läser om, särskilt då inte alla exempel helt passar in i sammanhanget. Det hade varit önskvärt att det istället återfanns något större exempel, förslagsvis en fallstudie kopplat till respektive kapitel eftersom det då varit lättare att ta till sig informationen. Troligen hade texten vunnit på det och inte känts lika splittrad. En ytterligare nackdel vad gäller exemplen är att boken i huvudsak fokuserar amerikanska förhållanden. Även om det finns några andra exempel med som rör idrott internationellt och dessutom ett helt kapitel om den globaliserade idrotten, är boken full av exempel från den professionella amerikanska idrotten. Mycket av detta och den statistik som presenteras är ändå intresseväckande, dock blir som sagt texten något splittrad.

Med detta sagt kan boken självklart ändå fylla en funktion i nordiska utbildningar inom sport management då mycket av innehållet inte är beroende av geografisk placering. Men den lärare som i vår del av världen väljer att använda sig av boken som kurslitteratur bör komplettera innehållet med exempel och tillämpningsområden anpassade efter rådande nationella förutsättningar. En layoutmässig kritik, vilken kan tyckas banal, är att boken innehåller få bilder och figurer och att de som finns inte är i färg. Baserat på många års erfarenhet av undervisning attraheras nyblivna studenter mer av litteratur som har en inspirerande layout.

Avslutningsvis i en bokrecension bör frågan besvaras om denna bok skulle kunna användas som den är tänkt, det vill säga som en introduktionsbok i någon av de första kurserna på ett sport managementprogram. Det är tveksamt om den skulle vara lämplig som enda bok på en kurs i Norden. Det beror framför allt på vad som tidigare nämnts, att det är stora avstånd mellan hur idrotten ser ut i de olika kontinenterna. Däremot kan Foundations of Sport Management ge läraren bra inspiration för att strukturera en kurs alternativt ett program inom sport management.


© Joacim Larsson 2011.Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann