Professor/ førsteamanuensis i samfunns- og idrettsvitenskap till NTNU. Söknadsfrist 4/6 2013!

0
12

Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen. 

lit-review

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Professor/førsteamanuensis i samfunns- og idrettsvitenskap

 • Søknadsfrist: 04.06.2013
 • Arbeidsgiver: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside: http://www.ntnu.no
 • Kommune: Trondheim
 • Arbeidssted: Dragvoll
 • Jobbnorge-ID: 93278
 • Inter ID: SVT-1110

Søk stillingen


Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i samfunns- og idrettsvitenskap.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har for tiden rundt 70 tilsatte. Av disse er 27 professorer og 12 førsteamanuenser i faste stillinger. Instituttet har ansvar for fagfeltene sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap, media, kommunikasjon og informasjonsteknologi, og fem-årig lektorutdanning i samfunnsfag.

Arbeidsområder – professor/førsteamanuensis

 • Ansvar for forskning og undervisning på bachelor- og masternivå i samfunns- og idrettsvitenskap.
 • Eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.
 • Rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • Plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med      videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde.
 • Administrative oppgaver.

Professoren/førsteamanuensen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Aktuell fagbakgrunn er samfunnsvitenskapelig orientert idrettsvitenskap, eller samfunnsfag som sosiologi, statsvitenskap, sosialpsykologi eller andre samfunnsvitenskapelige disipliner med en idrettsorientert forskningsprofil . Det vil bli særlig lagt vekt på kvaliteten i vitenskapelig publisering de siste 5 år, og aktuelle kandidater bør ha vist evne til å publisere forskningsresultat utover doktorgrad på et høyt nivå innen faget. Internasjonal publisering og erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid vil bli vektlagt. Det forventes at søkerne har klare forsknings- og publiseringsplaner.

Den som tilsettes i stillingen må kunne bidra til langsiktig utvikling av forskningsmiljøet ved instituttet. Undervisningserfaring vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater bør ha en bred faglig forankring i faget, slik at de kan bidra til undervisningen i et bredt utvalg av emner i studieprogrammene. Det vil bli lagt vekt på at søkerens forskningsområder kan relateres til aktive forskningsmiljø ved instituttet.

For tilsetting som professor kreves det betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad innen fagområdet. Forskningen skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på det aktuelle fagområdet, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innen fagområdet, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet på det aktuelle fagområdet.

Personlige egenskaper som faglig engasjement, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, solide administrative evner, evne til å organisere og lede forskningsprosjekter, samt motivasjon og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø i faggruppen, vil bli tillagt stor vekt.

Videre kreves det praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og hovedfagsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske evner. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning, og intervju.

I vurderingen av søkerne trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. For mer informasjon: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Søker bør beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset “Norsk for fremmedspråklige” ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Lønns og arbeidsvilkår

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Professor kode 1013 lønnes etter lønnstrinn 68-101 i Statens lønnsregulativ, brutto kr 47 700,00– 101 291,70 pr. mnd. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Førsteamanuensis kode 1011 lønnes etter lønnstrinn 57-77 i Statens lønnsregulativ, brutto kr 39 008,40 – 57 408,40 pr. mnd. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • muligheter for svært konkurransedyktig lån i Statens pensjonskasse
 • pensjonsavtale i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn tre sett kopier av:

 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider).
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle.
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Arild Blekesaune,

tlf. 73 59 17 54 eller e-post arild.blekesaune@svt.ntnu.no eller førsteamanuensis Ingar Mehus, tlf. 73 59 16 19, eller e-post ingar.mehus@svt.ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk kan sendes NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, 7491 Trondheim, og merkes med SVT- 1110.

Søknadsfrist: 04.06.2013

 

Print Friendly, PDF & Email
Previous articleUsing Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abuse in Sport: A Norwegian Case Study
Next articleFair Play. Journal of Philosophy, Ethics and Sports Law Vol. 1 No. 1, April 2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.