Professor i idrettsvitenskap, 100% fast stilling, ledig ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) ble etablert 1.januar 2014, og er landets nest største statlige høyskole med omlag 9000 studenter og ca. 800 ansatte fordelt på fire campus (Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold). HBV tilbyr en rekke fremtidsrettede profesjons-, fag-, etter- og videreutdanninger, samt doktorgradsprogrammer. Høyskolen arbeider aktivt med forsknings- og utviklingsprosjekter i nært samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

HBVs hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid. Det legges til rette for internt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, samt tverrfaglige utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter. Høyskolen har en rekke internasjonale samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap har et omfattende studietilbud blant annet innen fagområdene allmennlærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Fakultetet har hovedsete i Vestfold med syv institutter fordelt på tre campus, henholdsvis i Drammen, Ringerike og Vestfold. Fakultetet tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå, samt doktorgradsutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet også omfattende forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig og privat sektor. Fakultetet har gjennom sin forskningsprofil satt seg som målsetting å bidra til systematisk fagutvikling for morgendagens samfunn.


Kontaktperson: Professor Thomas Moser
Kontaktperson: Professor Thomas Moser
Professor i idrettsvitenskap, Ref.nr. 14/25-01216 100% fast stilling ledig

Ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for praktisk estetiske fag, er det ledig 100 % fast stilling som professor i idrettsvitenskap med vekt på kroppsøvingsdidaktikk

Ved Institutt for praktisk estetiske fag kan vi tilby et engasjert fagmiljø innenfor fysisk fostring, kroppsøving samt idrett, ernæring og helse. Fagmiljøet består p.t. av en professor, to førsteamanuenser, en stipendiat, fire høgskolelektorer, en høgskolelærer, samt en del eksterne gjestelærere. Fagområdet kroppsøving og idrett er et strategisk satsningsområde innenfor fakultetet. Et nytt og moderne idrettsanlegg samt et idrettsvitenskapelig laboratorium bidrar til et attraktivt fysisk arbeidsmiljø. Fagmiljøet er godt i gang med å bygge opp forsknings- og utviklingssamarbeid med ulike miljøer i regionen.

Kropp og bevegelse er sentrale emner innenfor barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen 1–7, grunnskolelærerutdanningen 5–10 og bachelorprogram i idrett, ernæring og helse, og kroppsøving skal også inngå i en fremtidig lærerutdanning på masternivå. Praktisk estetiske fag, særlig deres betydning i forbindelse med praktisk handling og kroppslig erfaring, skal i fremtiden i større grad profileres i fakultetets ph.d.-program: «Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.»

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning på alle nivå vil utgjøre en stor del av stillingen:

 • Kroppsøvingsfaget i grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10, bachelorprogram i idrett, ernæring og helse og fakultetets ph.d.-program.
 • Det må også påberegnes noe undervisning og veiledning på øvrige program i porteføljen, så som barnehagelærerutdanning og masterutdanning.
 • Det må også påregnes noe undervisning på Campus Drammen.

Forskning og utvikling

 • skal være i tråd med høgskolens gjeldende strategiplan og fakultetets utviklingsplan
 • må kunne inngå i tverr- og flerfaglige prosjekter (jfr. fakultetets ph.d.-program ovenfor)
 • må være orientert mot kroppsøvingsdidaktikk
 • bør også være orientert mot idrettsvitenskapelige emner med relevans for området idrett, ernæring og helse

For stillingen etterspørres

 • professorkompetanse i idrettsvitenskap med en faglig orientering i retning av primært kroppsøvingsdidaktikk, men også idrettsvitenskapelige emner med relevans for området idrett, ernæring og helse
 • bred erfaring med undervisning og veiledning av studenter på høyere nivå, samt ph.d.-nivå
 • entusiasme og engasjement for å utdanne gode kroppsøvingslærere og personer som vil arbeide innenfor helseorientert fysisk aktivitet
 • dokumentert erfaring med deltakelse i og ledelse av større forskningsprosjekter
 • selvstendighet, gode kommunikative ferdigheter og samarbeidsevne
 • erfaring fra arbeid i frivillig idrett, grunnskolen og/eller videregående skole

Faglærerne ved fakultetet jobber i stor grad i fagteam og den som tilsettes må derfor være motivert for å dele kunnskaper og samarbeide. Lærerutdanningene i Norge møter sterke forventninger om endring og kvalitetsheving, og fakultetet er i rask faglig utvikling. Søkere til stillingen bør være utviklingsorienterte og takle høyt tempo. De bør også ha internasjonale kontakter og være medlemmer i internasjonale nettverk.

Dersom det ikke melder seg søkere som etter sakkyndig vurdering er klart kvalifisert for fast tilsetting, vil høyskolen vurdere midlertidig tilsetting for inntil tre år for nødvendig tilleggskvalifisering.

Nærmere opplysninger om stillingen
Professor Thomas Moser, Thomas.Moser@hbv.no, tlf. 31008565
Faggruppekoordinator Trine Thoresen, Trine.Thoresen@hbv.no, tlf. 33001470
Instituttleder Geir Winje, Geir.Winje@hbv.no, tlf. 33001491/97162323.

Lønnsbetingelser
Professor, kode 1013. Lønnsplassering vil bli vurdert i henhold til kompetanse, praksis og generell egnethet.

Søknad
Søknad bes sendt elektronisk på søknadsskjema som ligger i utlysingen under lenken «send søknad» på www.hbv.no/stilling  innen den 22. april 2014.

Da søknaden vil kunne bli vurdert av et sakkyndig utvalg må søknadstekst, cv (med fullstendige opplysninger over utdanning, praksis og annen faglig virksomhet, samt oversikt over innsendte vitenskapelige arbeider), bekreftede kopier av vitnemål og attester og inntil 15 vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen, sendes digitalt i pdf-format (på minnepinne) i tre (3) eksemplarer. I særskilte tilfeller kan store innbundne publikasjoner sendes i tre eksemplarer sammen med minnepinnene. Det er søkers ansvar innen fastsatt frist å sende inn fullstendig dokumentasjon i riktig antall eksemplarer.

Utover skriftlig dokumentasjon vil det være aktuelt med intervju og prøveforelesninger i tilsettingsprosessen. Ved tilsetting må originale vitnemål og attester forevises.

Oversendelse av minnepinner gjøres pr. post til:
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Postboks 4, 3199 Borre, med henvisning til elektronisk søknad, og merkes med 14/25-01216. Den digitale dokumentasjonen returneres ikke

Øvrige opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Høgskolen praktiserer moderat kjønnskvotering.

Stillingen er underlagt de lover, avtaler og reglementer som gjelder til en hver tid. Det er lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist er 22. april 2014.

Tiltredelse 1. januar 2015, eventuelt etter avtale.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.