Avhandling om kroppslighetens dimensioner och perspektiv

Jane Meckbach
GIH, Stockholm Charlotte Svendler Nielsen
Ind i bevægelsen: Et performativt fænomenologisk feltstudie om kropslighed. mening og kreativitet i børns læreprocesser i bevægelsesundervisning i skolen
270 sidor, hft., ill.
København: Institut for Idræt 2008
ISBN 978-87-917-7118-7


Den danska forskaren Charlotte Svendler Nielsen med hemvist på Institut for Idræt, Københavns Universitet, har givit sig i kast med att utforska kroppslighet, mening och kreativitet i barns lärprocesser i det hon benämner rörelseundervisningen i skolan (bevægelsesundervisning). I förordet kan man läsa att ett avhandlingsprojekt är som att ge sig ut på en vandring i bergen, förvirring uppstår då det finns många vägar att välja och det är fruktansvärt svårt om man inte vet om man hinner fram i tid – ja nästan oöverstigligt.

Svendler Nielsens avhandling vill jag framhålla som ett banbrytande verk, ett oerhört ambitiöst arbete som bygger på kvalitativa analyser av ett mycket omfattande empiriskt material där hon fokuserar på olika rörelseaktiviteter, och som utmynnar i några didaktiska modeller för lärande i olika kroppsövningsfält vilket inkluderar det estetiska perspektivet. Kärnan i avhandlingen handlar om lärprocesser i rörelseundervisningen i skolan och projektet genomfördes i en Köpenhamnsskola, med en andraklass som Svendler Nielsens har följt under ett halvt år i den obligatoriska idrottsundervisningen och i dansundervisning (ett självständigt ämne).

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet har varit att:

Udvikle en dybere forståelse af kropslig læring som fænomen og at synliggøre, hvordan et fænomenologisk begreb om kroppen kan forstås og anvendes i bevægelsespædagogisk praksis og –forskning med børn. Det gør jag ved at indkredse børns meningsskabende processer, som de fremtræder i udvalgte ’øjeblikke’ i en bred palet af bevægelsesaktiviteter, og ved at tydeliggøre børnenes udtryk om og i bevægelse. Det der ’træder frem’ om børnenes oplevelser og læringsmuligheder i forskellige bevægelsesaktiviteter, samler jeg i en fænomenologisk praksisteori om kropslig læring med børn i bevægelsesfag i skolen. Den kropslige lærings fænomenologi med børn illustreres i et antal didaktiske modeller, som kan inspirere til at udvide det bevægelsesfaglige arbejde i skolen med særligt fokus på et æstetisk perspektiv (s.25)

Svendler Nielsen avhandling omfattar två spår. För det första handlar det om metodutvekling, det vill säga för att kunna genomföra sitt aktionsforskningprojekt har hon utvecklat en kroppslig metodologi och metoder för att kunna undersöka hur man kan förstå lärande i en rörelsepraxis. Det andra spåret handlar om att hon använder de utvecklade metoderna för att undersöka barns upplevelser och möjligheter till lärande i olika rörelseaktivteter. I det senare spåret fokuseras följande tre frågeställningar: (i) hur kan kroppslighet förstås hos barn i rörelseaktiviter?, (ii) hur visar meningsskapande processer sig hos barn i olika rörelseaktiviteter? och (iii) hur kommer kreativitet till uttryck i rörelseundervisningen i skolan?

Man känner sig inbjuden och följer med spänning Svendler Nielsens analyser och diskussioner.

Svendler Nielsen anlägger ett kroppsfenomenologiskt, estetiskt och konstruktivistiskt perspektiv på lärande och då särskilt för att komma åt de mer svårbegripliga formerna av lärande i rörelse. Motivet för det valda perspektivet är att via empiri och det praxisnära angreppssättet kunna utveckla didaktiska modeller som kan vara användbara när man vill undervisa med fokus på hela kroppen med utgångspunkt i ett estetiskt perspektiv. Undersökningen ser hon som en pedagogisk-didaktisk reflektion i ett rörelsefält utifrån ett barnperspektiv, undervisarens perspektiv och från ett kroppsligt forskningsperspektiv (en tredubbel blick) för att nå – ”ind i bevægelsen” (s. 29).Du som är intresserad av fenomenologi, aktionsforskning och/eller ett kroppsligt forskningsperspektiv, läs särskilt del två, vilken innehåller metodologi och metoder – ”på vej mod et fænomenologisk og performativt paradigme performativ fænomenologi”. Svendler Nielsen gör här en utmärkt genomgång av hur hon utvecklat sina metoder med hjälp av barnens teckningar, videoinspelade rörelseaktiviteter, intervjuer, texter och ”kroppslig genomläsning/-känning” som används under arbetets gång. Den kvalitativa forskningstraditionen genomlyses och hon tar med oss på en spännande utvecklingsresa som beskriver forskningsprocessens olika steg.

Del tre i Svendler Nielsens avhandling omfattar en analys och diskussion av undersökningens resultat från idrott och dans som ”bevægelsefag” (rörelsområde/ämne) i skolan. Med hjälp av barnens bilder, loggböcker, intervjuer av barn, idrottslärare och danspedagog görs en analys som för läsaren blir mycket intressant att följa. Man känner sig inbjuden och följer med spänning Svendler Nielsens analyser och diskussioner om vilket lärande som sker i de olika ”ämnena” och vilka meningsskapande processer som framträder i materialet.

Hur får Svendler Nielsen ihop sitt digra material, metodutvecklingen med den fenomenologiska praxisteorin? I del fyra i avhandlingen försöker hon utveckla den fenomenologiska praxisteorin, vilket bland annat utmynnar i ett antal olika kroppsliga dimensioner som problematiseras. Vidare utvecklas här olika didaktiska modeller med utgångspunkt från Rønholt (2008) med fokus på rörelseundervisningens kroppsliga dimensioner och perspektiv men också utifrån ett estetsikt perspektiv. Analysen av empiri i samtal med de teoretiska perspektiven – ja hur går det till? Läs så får du veta mer!

Avslutningsvis kan avhandlingen sammanfattas på följande sätt. Ett forskningsprojekt vars resultat visar på kroppslighet, mening och kreativitet som fenomen och som ingår i förståelsen av barns lärprocesser i rörelseaktiviteter. Med hjälp av metodutveckling och de teorier om kroppslighet och rörelser (Sheets-Johnstone, 1999), mening och betydelse (Bruner, 1990; Ricoeur översatt Hermansen & Dahl Rendtorff, 2002) och kreativitet (Sheets-Johnstone, 1999; Dissanayake, 1995) har Svendler Nielsen undersökt barns upplevelser och rörelser som uttrycksform och hur lärprocesser kan förstås i olika rörelsesammanhang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jane Meckbach 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.