Marknadsanpassning av Torkildens fritidsforskning

Hans Lundberg
Linnéuniversitetet


Peter Taylor (red)
Torkildsen’s Sport and Leisure Management: Sixth edition
614 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2011
ISBN 978-0-415-49793-0

Torkildsen’s Sport and Leisure Management: 6th Edition är under Peter Taylors redaktörskap (Professor i Sport Economics vid Sport Industry Research Centre (SIRC), Sheffield Hallam University, UK) en kollaborativ ansträngning av ett tiotal etablerade forskare/konsulter inom sport economics, sport management och leisure management. Lejonparten av dessa är verksamma på SIRC i Sheffield, ett national- och företagsekonomiskt orienterat forskningscenter som säljer applicerad kunskap till klienter, eller med deras egna ord:

The main focus of the centre’s work is the use of applied economic techniques to solve the specific research requirements of our clients and to generate new knowledge about the sport and leisure industries. In the last year, SIRC has completed research assignments for all four home nation Sports Councils as well as for UK Sport.

The research and consultancy programme in which our staff are active is divided into these core themes: the economics of sport, sports participation, major events and festivals, elite sport, volunteering, performance management (http://www.shu.ac.uk/research/sirc/, 2012-10-01).

Sådan programförklaring är inte i linje med den som föremålet för omskrivningen, pionjären George Torkildsen, hade. Han hade många strängar på sin lyra, det ligger ju så att säga naturligt i pionjärrollen, men grunden för hans livslånga gärning var trots allt att han skapade grundläggande kunskap snarare än sålde applicerad kunskap; att han i första hand tjänade kunskapen som sådan, och i andra hand de som var intresserad av hans resultat; samt att han grundade nya kunskapsfält och nya subdiscipliner, snarare än kapitaliserade på dessa eller andra anliggande diton. Det är givetvis i sig inget fel i att omsätta pionjärinsatser likt Torkildsens till applicerad och säljbar kunskap, utan det är mer hur det görs samt huruvida de som kapitaliserar faktiskt bidrar med någonting själva i den processen.

Det finns väl inga skäl att vila på hanen: Jag är mycket tveksam inför hur den här sport economics/sport management-dominerande koopteringen av en klassiker inom fritidsforskningen av ”the father of sport and leisure in UK” här har gjorts efter hans bortgång 2005. SIRC-miljön kan sin immaterialrätt givetvis; de har fått änkans, Margaret Torkildsen, tillstånd att behålla Georges namn associerad till den här utgåvan, så något formellt fel har inte begåtts. Men akademisk verksamhet går inte ut på att lägga sig på miniminivån av det tillåtna och accepterade för att sedan kapitalisera på en avliden persons livsgärning. Mina huvudsakliga invändningar är följande:

  • De många (5 st.) och framgångsrika tidigare upplagorna av boken hade titeln Leisure and Recreation Management och bytet över till mer ekonomiskt (Sport Management) orienterade Torkildsen’s Sport and Leisure Management är inte enbart lite sedvanlig akademisk texttaktik (anpassa gammal text till delvis nya målgrupper och en ny tid med lite begreppsuppfräschning) utan markerar ett rejält Alexanderhugg: man har helt frankt kapat bort ”much of the historical and philosophical material from the early parts of the previous edition” (Preface: xviii) till förmån för en mycket omfattande (halva boken, del 4, sidorna 335-584) ”applied management”-del. Det här gör om boken i grunden varför det inte stämmer som man säger, att ”the market for this book remains the same” (Preface: xix). Målgruppen för den här sjätte upplagan av boken är snarare aktörer som betonar ekonomiska aspekter av fritidsforskning än de som fokuserar på fritidsforskningens många andra inriktningar och infallsvinklar och ser ekonomiska aspekter som väsentliga men därför inte mer dominerande än andra.
  • Ovanstående omorientering utgör ett paradigmskifte snarare än en tyngdpunktsförskjutning; ingreppet i texten är av sådant omfång och av sådan art att handlingen är att betrakta som ett försök att skriva in fritidsforskningen i ett national- och företagsekonomiskt dominerat paradigm, snarare än att uppdatera och komplettera existerande fritidsforskningsparadigm med vissa ekonomiska aspekter som tidigare saknats. Detta görs heller inte med sedvanlig akademisk debatt i öppen, resonerande redovisning utan säljs in som ett redan varande faktum med hjälp av en form av platt marknadsjargong vi sett tusentals gånger förut i liknande sammanhang; ”[we are] developing the text to fit the changing leisure scene” (Preface: xviii).
  • Innehållet i ”den nya” delen, del 4, den applicerade management-kunskapen, är alls inget nytt, under inga omständigheter i moderdisciplinerna (till exempel ’marketing’) men heller inte i de unga ”prefixämnena” (till exempel ’sport marketing’). Det som saluförs som det nya, som det stora bidraget som rättfärdigade Alexanderhugget ovan, är i själva verket mycket allmänna introduktioner till redan nedlagt arbete inom såväl ”prefixämnena” (det finns flera specialiserade textböcker inom fält som till exempel ’sport marketing’ – kapitel 15; ’sport finance’ – kapitel 18; ’sport law’ – kapitel 19; ’sport events’ – kapitel 20 och ’sport entrepreneurship’ – kapitel 21) som givetvis, sedan länge, inom moderdisciplinerna (ta bort ’sport’- prefixet i exemplen nyss). Den kunskap som här torgförs som det stora bidraget finns således i avsevärt fördjupade och förbättrade former i såväl ekonomisk grundforskning (till exempel ’marketing’) som i applicerad forskning (’sport marketing’) varför det inte föreligger någon innehållslig motivering till Alexanderhugget. Kvarstår gör då ideologiska skäl; man vill frammana ett paradigmskifte genom att dölja det (linda in det i sedvanliga floskler), ett tyst skifte som i sedvanlig ordning är tänkt att tjäna särskilda syften.

Sammanfattningsvis: Gillar man Torkildsen, fortsätt använd upplaga 5. Vill man dessutom åt en uppdatering av vissa ekonomiska aspekter som uppfattas som väsentliga för fortsatt utveckling av fritids- och rekreationsfältet, gå till specialiserade och fördjupande textböckerna inom till exempel sport finance, sport law, sport marketing, sport events och sport entrepreneurship eller till de moderdiscipliner som dessa applicerade fält i sin tur öst ur.

En förmildrande omständighet är priset; Boken kostar som exempel 380 kr på Bokus vilket är prisvärt. Är man av nöd tvungen att begränsa sig till enbart en text, till exempel i en kursplan, så… jaa…

Ja, priset är i alla fall bra.

Copyright © Hans Lundberg 2012

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.