Lediga platser | Doktorander i idrottsvetenskap till forskarskolan Skola, sport och skärm: värdeladdade lärandepraktiker | Ansök senast den 11 oktober 2021

Ref: GIH 2021/356

Projektbeskrivning: Forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker

Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker (länk till forskarskolans hemsida). Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. De doktorandprojekt som ska genomföras inom ramen för forskarskolan ska belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål.

Idrottsvetenskap

Inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa bedrivs forskning i det flervetenskapliga ämnet idrottsvetenskap. Inom forskarskolans ämnsområden studeras påverkans- och lärprocesser i olika idrottsliga sammanhang, tex vad som påverkar deltagandet för olika grupper. Här studeras även kommunikation, styrning, professionalisering och kommersialisering inom idrott. Kulturbegreppet är ofta centralt, vilket innebär ett särskilt fokus på normer, värderingar och handlingar i idrott i vid mening (oorganiserad idrott, föreningsidrott och skolans ämne idrott och hälsa).

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

   • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
   • den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, den 1 januari 2022.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

   • CV inklusive ett personligt brev,
   • Preliminär plan om 5-7 sidor med en redogörelse för det tänkta avhandlingsprojektet: relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande projektets relevans. Avhandlingsprojektet ska kopplas till de teman som forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker omfattar.
   • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
   • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
   • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program).

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier:

   • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
   • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
   • analytisk förmåga,
   • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
   • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
   • förtrogenhet med etiska problemställningar.

Antagning och anställning

Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand, under motsvarande fyra år på heltid. Anställningen är för närvarande placerad vid institutionen för rörelse, kultur och samhälle. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga villkor

Vi förutsätter att doktoranden följer kurser och seminarier samt aktivt deltar i och bidrar till GIH:s forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

För information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap, 1–7 § med tillträde den 1 januari 2022.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 11 oktober 2021. Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Kontaktpersoner

   • Karin Redelius, Professor i pedagogik, 0703999575, karin.redelius@gih.se
   • Paul Sjöblom, Prefekt, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, 08-120 537 48. paul.sjoblom@gih.se
   • Kerstin Hamrin, Facklig företrädare, Saco-S, 08-120 538 16, kerstin.hamrin@gih.se
   • Camilla Norrbin, Facklig företrädare, OFR-ST, 08-120 537 14, camilla.norrbin@gih.se

               ANSÖK               

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.