Lediga platser | Doktorand i pedagogik, inriktning jämställdhet/jämlikhet inom idrottens område till Umeå universitet. Ansök senast den 9 januari 2022

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 90 anställda. Prioriterade områden för forskning är Idrottspedagogik, Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i flertalet program, bland annat inom Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen. Mer information om Pedagogiska institutionen hittar du här.

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot jämställdhet och jämlikhet inom idrottens område. Det innebär ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Doktorandarbetet ska bedrivas med anknytning till forskningsprojektet ”Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse – framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet” vilket innebär att den som anställs kommer att arbeta tillsammans med en tvärvetenskapligt sammansatt grupp av forskare och lärare.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:

   • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
   • tidigare studieresultat
   • kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

   • analytisk förmåga
   • kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
   • kritisk förmåga
   • självständighet
   • prestationer inom givna tidsramar

Särskilt meriterande är magisterexamen i Idrottspedagogik. Meriterande är erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder, samt förtrogenhet med programvarorna NVivo och SPSS. Meriterande är också erfarenhet av utvecklingsarbete inom idrottens område.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den nuvarande allmänna studieplanen, ASP. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

   • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max fem sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Doktorandanställningens inriktning”
   • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning
   • Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa
   • Kopia av examensbevis
   • Uppsatser/övriga publikationer
   • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
   • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Övrig information

Anställningen påbörjas 1 mars 2022.

Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 2022-01-09.

Kontaktpersoner

 • Om Pedagogiska institutionen:
  prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se
 • Om forskarutbildningen:
  studierektor för forskarutbildningen, Cecilia Stenling, 090-786 65 01, cecilia.stenling@umu.se
 • Om doktorandanställningen:
  Kim Wickman, 090-786 93 25, kim.wickman@umu.se
  Josef Fahlén, 090-786 55 38, josef.fahlen@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220301
Löneform Månadslön enligt Umeå universitets doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1982-21
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-01-09

               ANSÖK HÄR               

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.