Lediga platser | Biträdande universitetslektor i idrottspedagogik till Malmö universitet | Ansök senast 20 april 2022

 

Institutionen för idrottsvetenskap (IDV) har sedan millennieskiftet utvecklats till en av de största idrottsvetenskapliga forskningsmiljöerna i Sverige och är internationellt erkänd. Miljön är flervetenskaplig med tonvikt på samhällsvetenskap och humaniora. En genomgående ambition i vår forskningsmiljö är att skapa forskning som är samhällsrelevant. Utgångspunkten är att idrott måste förstås och analyseras i relation till det omgivande samhället men att idrotten även är av sådan betydelse idag att den utövar ett inflytande på samhället.

Institutionen har en omfattande samverkan med det omgivande samhället. Vi bedriver forsknings- och samverkansprojekt med Skåneidrotten, Malmö stad och Centrum för idrottsforskning. Våra forskare leder eller ingår i flera stora nationella och internationella forskningsprojekt, däribland Mistra Sport and Outdoor och Malmö Youth Sport Study. Vi har en stor forskarutbildningsmiljö och ingår i flera forskarskolor, däribland den nyinrättade Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor.

Institutionen för idrottsvetenskap har också ett nära samarbete med skolor i regionen inom ramen för studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom lärarprogrammen och studentsamarbete i det idrottsvetenskapliga programmet med den breda idrottsvetenskapliga arbetsmarknaden.

På institutionen finns en stark seminariekultur. En viktig samlingsplats för vår flervetenskapliga forskningsmiljö är vårt högre seminarium som träffas varje vecka. För våra forskarstuderande finns därtill ett särskilt doktorandseminarium som har möten varje månad. I idrottspedagogik finns en forskargrupp med särskilt intresse för pedagogiska och didaktiska frågor kopplat till idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Innehåll och arbetsuppgifter

Utlysningen av denna anställning som biträdande universitetslektor ingår i en samlad satsning på meriteringsanställningar som Malmö universitet genomför under 2022.

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls. I rollen som biträdande universitetslektor delar du din tid i normalfallet lika mellan forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå, framför allt inom lärarprogram.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att

   • bedriva egen forskningsverksamhet inom området idrottspedagogik
   • bidra till att utveckla den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Malmö universitet genom aktivt deltagande i seminarieverksamhet och forskningssamarbeten, vilket även omfattar att identifiera möjligheter till extern forskningsfinansiering och ansöka om sådana medel
   • organisera och genomföra utbildning på grund-och avancerad nivå vilket omfattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och examination
   • handleda studenters examensarbeten
   • driva idrottspedagogiskt utvecklingsarbete utifrån verksamhetens behov

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs specifikt:

   • Doktorsexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne (exempelvis idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap eller pedagogik)
   • Egen forskning eller särskild kompetens inom området idrottspedagogik
   • Dokumenterad pedagogisk förmåga att planera, genomföra, och examinera i högre utbildning
   • Att du behärskar engelska och skandinaviska i tal och skrift

Särskilt meriterande för denna anställning:

   • Egen forskning med koppling till skolfrågor och ämnet idrott och hälsa
   • Lärarexamen i ämnet idrott och hälsa

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder:

   • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
   • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
   • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
   • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 20 april 2022. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer XXX, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer  XXX.

Ansökan skall innehålla:

   • Meritförteckning
   • Examensbevis för doktorsexamen
   • Övriga relevanta betyg och intyg
   • Pedagogisk avsiktsförklaring
   • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
   • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
   • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

För befordran till universitetslektor i idrottspedagogik

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

   • Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
   • Pedagogisk skicklighet
   • Högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket Högskoleförordningen 4 kap 4 §.

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

   • Dokumenterad kompetens inom ämnet
   • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

   • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
   • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
   • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

 Med vetenskaplig skicklighet avses:

   • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
   • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
   • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-01-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

 

               ANSÖK               

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.