Ledig tjänst | Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrott och hälsa, till Högskolan Dalarna. Sök senast 2020-05-15

Ref HDa 2.3.1-2020/281

Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsa”.

Bakgrund

Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsa, som är finansierat av Vetenskapsrådet. Den forskarstuderande kommer i projektet att samarbeta med flera seniora forskare vid såväl Högskolan Dalarna som Örebro Universitet. Tjänsten ingår i ett befintligt projekt vilket innebär att doktorandprojektet ska formuleras inom givna projektramar (se projektbeskrivning nedan) men sökande formulerar inom dessa ramar ett självständigt innehåll och utformning för sitt avhandlingsarbete.

Förutom att aktivt delta i projektet, vilket innebär nära samarbete med övriga forskare, förväntas den forskarstuderande bidra till och undervisa inom ämnesmiljön i Idrotts- och hälsovetenskap, samt aktivt delta i forskningsmiljön inom forskningsprofilen Utbildning och lärande, vid Högskolan Dalarna. Inom ämnesmiljön Idrotts- och hälsovetenskap bedrivs utbildning till lärare i ämnet idrott och hälsa samt till tränare. Inom denna miljö bedrivs också forskning med anknytning till nämnda utbildningsprogram. Inom forskningsprofilen Utbildning och lärande bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om projektet

Projektet Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsahandlar om hur ett visst utbildningsinnehåll i lärarutbildning, bedömning för lärande (BFL), framställs och förändras i övergången från universitetsstudier till läraryrket. Enligt viss forskning har lärarutbildning liten påverkan på hur undervisningen i skolan utformas av nyutbildade lärare, medan annan forskning visar att utbildningens roll för att de blivande lärarna ska utveckla goda ämneskunskaper och undersökande arbetssätt är betydelsefullt, vilket i sin tur visat sig viktigt för framgång i läraryrket. Ett område där kunskapen om lärarutbildningens roll är särskilt eftersatt är inom utbildning av lärare i idrott och hälsa.

Forskningen om idrottslärarutbildningens betydelse för skolämnet idrott och hälsa visar samma tudelning som för lärarutbildning i allmänhet. Å ena sidan visar vissa studier att studenters tidigare erfarenheter av till exempel tävlingsidrott bidrar starkt till att undervisningen dels inte stämmer överens med målen i kursplanen för ämnet idrott och hälsa, dels att den inte vänder sig till alla elever. Å andra sidan visar andra studier om bland annat erfarenheter från problemlösning i kurser samt från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) att idrottslärarutbildningen har mycket stor betydelse för hur studenter socialiseras in i yrket. Projektet avser att undersöka idrottslärarutbildningens betydelse för yrkespraktiken i ämnet idrott och hälsa avseende BFL. Med inspiration från teorier om hur pedagogiska diskurser konstrueras, rekontextualiseras och realiseras i utbildning är avsikten i projektet att sätta fokus på hur BFL tar sig uttryck inom idrottslärarutbildning och idrottsämnet i skolan, samt vad som sker i övergångar mellan dessa kontexter.

Inom ramen för detta projekt kan en rad olika delprojekt formuleras. Doktorandprojektet, som formuleras självständigt inom givna projektramar, utgör ett sådant delprojekt. Projektet leds av Erik Backman, docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Din vardag som doktorand

Doktorandstudier inom forskningsprojektet Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsa innebär en plats i en större doktorandgrupp inom forskningsprofilen Utbildning och lärande. Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen och behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Undervisning, lärande, omsorg och fostran är ämnets centrala kunskapsobjekt och studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Denna utlysning har en inriktning mot studier som beforskar de utmaningar och möjligheter lärarprofessionen ställs inför idag och väntas stå inför inom den närmaste framtiden.

Organisatoriskt innebär doktorandtjänsten anställning inom ämnet Idrotts- och hälsovetenskap. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier. I denna tjänst är utgångspunkten att forskarutbildningen genomförs på fem år med 80% studietakt och 20% institutionstjänstgöring, enligt överenskommelse.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Urval bland de sökande som innehar såväl grundläggande som särskild behörighet görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har enligt 7 kap. 39 § Högskoleförordningen, den som har avlagt en examen på avancerad nivå alternativt fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen och har minst två års pedagogisk yrkeserfarenhet. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning. Nödvändiga språkkunskaper är ett ytterligare krav.

Särskilt meriterande för denna utlysning är

   • Erfarenhet av idrottsrelaterad undervisning inom skola eller högskola
   • Erfarenhet av idrottsdidaktisk forskning

Antagning

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som särskilt meriterande i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes meriter samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som bilagts ansökan. Dessutom bedöms insänd forskningsplan samt motivering till att söka tjänsten, den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift samt den sökandes avsikt att fysiskt närvara och delta i ämnesmiljön för Idrotts- och hälsovetenskap samt vid forskningsmiljön för Utbildning och lärandes. Den sökande ska utöver detta ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Anställningen

Tillträde sker i september 2020 enligt överenskommelse. Bara den som är antagen till utbildning på forskarnivå kan anställas som doktorand. Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Lönen följer Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar

 • Meritförteckning/CV inklusive vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
 • Examensarbete och/eller kandidat-/magister-/masterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
 • Till ansökan bifogas en underbyggd forskningsplan där den sökande redogör för en studie som ryms inom det beskrivna forskningsprojektet. Denna text ska ta utgångspunkt i aktuellt forskningsläge och ska omfatta cirka tre-fyra sidor.
 • Till ansökan bifogas en text där den sökande beskriver sina motiv för att söka till tjänsten. Denna text bör omfatta ca en sida.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2020-05-15.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

   • Erik Backman, Docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
    +46 (0)23 77 88 90, ebk@du.se
   • Sara Irisdotter Aldenmyr, Forskningsledare, Utbildning och lärande
    +46 (0)23-77 88 51, sia@du.se

 Ansök! 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.