Ledig plats | Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kroppsøvingsdidaktikk til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis i kroppsøvingsdidaktikk til to ledige stillinger.

Fagområde for stillingene er  kroppsøving, med vekt på undervisning i syklus 1 og syklus 2 på grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Det forventes også at søker har erfaring med og eventuelt kan undervise i noen aktuelle praktiske aktiviteter.

De som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter i grunnskolelærerutdanningene – fagprofil kroppsøving, drive forskning og faglig utviklingsarbeid, samt formidling av forskningsresultater. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver.

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kravet for ansettelse som førsteamanuensis kan det for en av stillingene bli aktuelt å foreta ansettelse som førstelektor eller universitetslektor. Veiledning av doktorgradskandidater inngår da ikke i stillingen. Universitetslektor vil hovedsakelig undervise og veilede studenter i grunnskolelærerutdanningene – fagprofil kroppsøving.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Faggruppen kroppsøving/idrett har for tiden cirka 16 ansatte. Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen knyttet til kroppsøvingsfaget i de femårige integrerte grunnskolelærerutdanningene, bachelorutdanning i idrettsvitenskap og den nyetablerte masterutdanningen i idrettsvitenskap.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet kroppsøvingsdidaktikk.

Vi legger vekt på at du har:

   • erfaring med undervisning fra skoleverket
   • erfaring med kroppsøving i lærerutdanning og/eller universitet

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk eller annet skandinavisk språk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig ved tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse som førsteamanuensis eller førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

I den ene stillingen åpnes det for fast ansettelse som førstelektor eller universitetslektor.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

For ansettelse som universitetslektor kreves mastergrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Førstelektor og universitetslektor må også kunne dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

   • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
   • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
   • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
   • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
   • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
   • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
   • evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
   • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
   • høy arbeidskapasitet og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
   • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

   • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
   • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
   • NyTi – et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
   • lønn som førsteamanuensis/førstelektor etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011/1198, kr 580.000 – 680.000 bto pr år. Universitetslektor tilbys lønn etter kode 1009, kr 580.000-680.000 bto pr år.  særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
   • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
   • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førstelektor Atle Mjåtveit, tlf: 51833465, e-post: atle.mjaatveit@uis.no eller til instituttleder Lars Rune Waage tlf: +4795246140, e-post: lars.r.waage@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545., e-post: grete.marnburg@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:
   • relevante vitnemål og attester
   • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
   • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
   • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
   • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

     Søk stillingen     

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.