’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare

uk-flagIn English

Emelie Jönsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Syftet med denna studie är att med hjälp av Sumners begrepp etnocentrism och Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) skapa en förståelse för hur idrottsföreningsledare från två skånska idrottsföreningar ser på sig själva och sitt arbete i mötet med nyanlända invandrare. I den kvalitativa studien har intervjuer genomförts med föreningsledare från en basketförening och en fotbollsförening. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras utifrån ovanstående begrepp. Resultatet visar att det finns olika sätt att arbeta med nyanlända, antingen genom att inkludera dem i den ordinarie verksamheten eller genom att skapa en separat träningsgrupp som enbart riktar sig till de nyanlända. Hur föreningarna än väljer att göra kan deltagandet ge de nyanlända invandrarna många positiva tillgångar och känslor som kan öka deras begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, vilket i sin tur leder till en ökad KASAM. Studien visar också att idrottsföreningarna har en stark tro på att deras val av gruppkonstellationer skapar ett vi, vare sig de väljer att sätta de nyanlända i en egen träningsgrupp eller genom att inkludera dem i sin ordinarie verksamhet. Däremot visar analysen i denna studie att separata träningsgrupper för de nyanlända kan skapa inslag av etnocentrism och ett outtalat vi-mot-dem-tänkande. De svenska spelarna skapar ett vi och ser på de nyanlända som ett de. Genom att ha lag som inkluderar både svenskar och nyanlända invandrare skapas istället en känsla av en gemenskap och ett vi. Inom föreningen som i denna studie har multietniska lag så finns en form av etnocentrism där föreningen skapar en gemensam kultur och utgångspunkt, vilka kan förändras i takt med att föreningen får nya medlemmar.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


EMELIE JÖNSSON har en kandidatexamen i idrottsvetenskap med Sport management-inriktning från Malmö högskola. Hon har ett stort intresse för nyanländas väg in i den svenska idrottsrörelsen. Genom rektorsbeslut vid Malmö högskola har Emelies kandidatuppsats, som ligger till grund för hennes artikel här intill, den 7 juni 2017 tilldelats ett stipendium på 15 000 kr från Wollmarska fonden. idrottsforum.org gratulerar till det välförtjänta priset.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.