I huvudet på en forskare

Andreas Ivarsson
Högskolan i Halmstad


Rich Neil, Sheldon Hanton, Scott Fleming & Kylie Wilson (red) The Research Process in Sport, Exercise and Health: Case Studies of Active Researchers 264 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2014 ISBN 978-0-415-67350-1
Rich Neil, Sheldon Hanton, Scott Fleming & Kylie Wilson (red)
The Research Process in Sport, Exercise and Health: Case Studies of Active Researchers
264 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2014
ISBN 978-0-415-67350-1

Forskningsprocessen är en central del inom all vetenskap och är därmed något som både studenter och forskare måste ha en inblick i för att kunna genomföra bra vetenskapliga studier. Denna process kan, tror jag, av många uppfattas som komplex då den består av ett antal överväganden och beslut som i förlängningen kommer att avgöra vilka slutsatser en forskare kan dra från sin studie. Boken The Research Process in Sport, Exercise and Health: Case Studies of Active Researchers syftar till att ge en stegvis beskrivning av vilka centrala delar som forskningsprocessen består av. I 13 unika case ges läsaren möjlighet att ta del av historier från forskargrupper som har genomfört studier inom en rad olika idrottsrelaterade forskningsområden. I varje kapitel berättar forskarna kring vilka steg i forskningsprocessen som de gått igenom för att genomföra en specifik studie och motiverar de olika val som de gjorde vid respektive steg. Detta är ett mycket intressant tillvägagångsätt som på ett bra sätt ger en inblick i alla de överväganden som en forskare måste göra på vägen fram mot en publicerad artikel.

Boken innehåller ett kapitel för varje case, som i tur och ordning presenterar studier från följande forskningsområden: idrottsetik; motion och hälsa; sport management; motionsfysiologi; idrottssociologi; biomekanik; idrottscoaching; styrka och kondition; idrottspsykologi; performance-analys; sport development; motionsfysiologi; och idrottspsykologi. Varje kapitel börjar med en introduktion där författarna ger en kort beskrivning kring hur det kommer sig att de började forska inom det specifika området. Dessa små berättelser är väldigt intressanta och belyser det faktum att det är viktigt att hitta ett område att utforska som verkligen är intressant för dig som person. Vidare följer ett avsnitt där forskarna beskriver hur de kondenserade ett forskningsproblem ner till en eller flera forskningsfrågor. Efterföljande tre avsnitt beskriver vilka överväganden som gjordes i anslutning till: (1) metodvalet, (2) valet av försökspersoner, instrument och procedur samt, (3) valet av analysmetod. Dessa avsnitt efterföljs av stycken som behandlar tankar och överväganden kring presentation av data, hur resultatet av studien kan bidra till en ökad kunskap inom forskningsområdet samt praktiska implikationer. Varje kapitel avslutas sedan med ett avsnitt innehållande reflektioner kring både den genomförda studien och forskarens syn på forskningsprocessen. Överlag är boken välskriven. För att kunna ta till sig all information och hänga med i alla argumentationer och frågeställningar tror jag att det krävs viss vana av att läsa akademiska texter. Detta är speciellt önskvärt för att ta del av de case som fördjupar sig i mer filosofiska grunder kring respektive forskningsmetod.

Gällande bokens upplägg och syfte är den bra utformad för att ge studenter och andra intresserade en bra inblick i vilka överväganden som en forskare måste göra under en forskningsprocess. Även om det är relativt stor skillnad i tydlighet och reflektionsförmåga mellan de olika casen har alla kapitel något att bidra med. Något som genomgående är både bra och mycket användbart är de små ”key messages” som det finns ett flertal av i varje kapitel. Dessa sätter på ett bra och kortfattat sätt fokus på faktorer som är speciellt viktigt att tänka på som forskare. Det kan exempelvis vara ”vikten av att välja ett forskningsområde som man själv är intresserade av” eller ”vikten av att genomföra en grundlig litteratursökning innan syfte och frågeställningar skall formuleras”. Positivt är också att den breda variationen av problemområden gör att läsaren får chansen att ta del av många frågeställningar från flera olika forskningsperspektiv. Upplägget visar på ett bra sätt den komplexitet som finns inbyggd i forskning. Ett ytterligare plus för boken är att den innehåller studier som använder sig av en rad olika design som till exempel kvalitativ, kvantitativ, experimentell samt litteraturstudie. Detta gör att boken blir användbar för en stor målgrupp då alla studenter/forskare kan hitta en design att förhålla sig till som de är intresserade av.

Givet dessa positiva aspekter av boken finns det även passager som inte är fullt lika bra. Det största problemet är att nästan alla de case som använder sig av en kvantitativ design helt missar att diskutera en av de, i mitt tycke, viktigaste frågorna inom forskning nämligen den kring vad som är ett meningsfullt statistiskt resultat. Detta är något som både studenter och forskare måste bli mycket bättre på då det i dagsläget ofta tillämpas ett allt för mekaniskt beslutsfattande som bara grundar sig på cut-off värden (som till exempel p<0.05 eller Cohen’s d effekt storlek = 0.50). Tyvärr lyckas inte heller denna bok att belysa denna problematik på ett tillfredsställande sätt. Däremot lyckas de case som använder sig av en kvalitativ design att på ett mycket målande sätt redogöra för grundläggande epistemologiska grunder inom respektive metodval.

Sammantaget så utgör boken ett intressant bidrag till övriga litteraturen genom att läsaren får ta del av forskningsprocessen inifrån. Överlag lyckas den belysa de flesta av de överväganden som är viktigt för en forskare att göra under planerandet och genomförandet av en vetenskaplig studie. Att läsaren får följa forskarnas tankar och funderingar genom hela processen kring en studie, från planerandet till publikation, är i litteraturen ett nytt sätt att presentera vetenskapliga frågeställningar och tillvägagångsätt. För den student som är intresserad av att lära sig mer kring forskning är detta en bok som varmt kan rekommenderas för läsning och reflektion, framförallt innan man till exempel skall skriva sin kandidat- eller magisteruppsats. Just det faktum att den belyser ett flertal olika forskningsdesigner gör den mycket användbar i undervisningssyfte. Gällande statistiska överväganden finns det mer att önska men det finns andra böcker som belyser detta på ett utförligare sätt. På det stora hela är detta dock en bok som jag rekommenderar för dem som är intresserade av att få en djupare förståelse för forskning och vetenskapligt arbete.

Copyright © Andreas Ivarsson 2014

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.