Practical Sports Coaching – en blandning av teoretisk och praktisk kunskap

Marie Hedberg
Linnéuniversitetet


Christine Nash (red) Practical Sports Coaching 330 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2015 ISBN 978-1-44-417670-4
Christine Nash (red)
Practical Sports Coaching
330 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2015
ISBN 978-1-44-417670-4

Boken bygger på bidrag från 26 forskare, lärare och verksamma coacher. Redaktör för boken är Christine Nash, som är verksam vid University of Edinburgh där hon är biträdande chef för Institute of Sport, Physical Eduaction and Health Sciences. Vid University of Edinburgh är hon även programansvarig för ett masterprogram i Sport Coaching och prestation. Utöver uppdragen inom akademin är hon medlem i Coaching Standard Group samt i forskningskommittén inom International Council for Coaching Excellence. Hon har också varit verksam som coach för det brittiska simlandslaget.

Practical Sports Coaching är tänkt att vara en guide såväl för alla studenter inom idrottscoachning och som för praktiker. Boken har som ambition att utveckla praktiska förmågor inom coachning genom att tillhandahålla metoder och verktyg för att kunna bli expertcoacher. Sett till hur boken är uppbyggd kan jag hålla med om att den i sin helhet vänder sig till både studenter inom idrottscoachning och de som redan verkar som coacher, men att olika delar i boken är riktade mot den ena eller den andra målgruppen. Vissa delar är väldigt praktiskt orienterade med rena tips på hur en coach bör agera medan andra delar är mer teoretiska och tar upp aspekter som påverkar en coachs handlande.

Boken är ämnad att verka som en brygga mellan teori och praktik. Beroende på hur man ser på denna brygga blir den mer eller mindre synlig. Ser man den som att teori översätts till praktik av författarna är den synlig i flera avsnitt och delar, men ser man den mer som en diskussion eller reflektion av vad teorin får för konsekvenser för praktiken, är den mer osynlig. Nash menar att boken ska täcka alla aspekter på coachningsprocessen vilket jag inte riktigt kan hålla med om att den gör. Exempelvis saknas viktiga delar såsom målsättning och motivation. Generellt har boken en pedagogisk ingång med vissa psykologiska inslag.

Boken är uppbyggd av fyra delar med olika bidrag, och en femte del där redaktören Nash syr ihop det som tidigare tagits upp.

Del 1 behandlar områdena rollen som coach, att planera sin coachning och betydelsen av en coachningsfilosofi. I kapitlet om rollen som coach tas olika faktorer upp som påverkar, och hur de påverkar, coachrollen. I kapitlet ställs även direkta frågor till läsaren rörande dennes roll som coach. I det andra kapitlet presenteras olika strategier kring hur man kan planera sin coachning. Det är strategier för hur en coach kan arbeta för att ta hänsyn till mål med sitt coachande, men också hur man kan arbeta utifrån olika tidsramar. Det tredje kapitlet, om coachningsfilosofi, belyser betydelsen av att ha en filosofi, hur man kan arbeta fram sin filosofi, samt vilka implikationer en filosofi får i praktiken.

Här beskrivs vad en coach bör ha kännedom om inom talangutveckling, men jag saknar en problematisering och vilka konsekvenser det kan få för en coach.

Del 2 fokuserar till stor del på själva träningstillfället och vad som är viktigt att tänka på där. Första kapitlet i del 2 tar upp tävlingsmomentet och hur det påverkar coachningen både före, under och efter tävlingen. Andra kapitlet behandlar hur en coach kan skapa ett lärandeklimat. En bärande fråga i kapitlet är skillnaden mellan lärande och prestation och hur man kan tänka kring det. När författaren diskuterar träningsklimatet och faktorer som har betydelse faller det ofta tillbaka på didaktiska ställningstaganden även om det inte explicit uttrycks.

Det tredje kapitel i del 2 handlar som motivationsklimat. Författarna beskriver kort vilka typer av motivationsklimat det finns och vad som är att föredra. De beskriver i teorin hur man bör gå till väga, men för att boken ska vara den brygga mellan teori och praktik som den är tänkt att vara, hade de här kunnat lyfta in exempel som tydliggjort detta. Det näst sista kapitlet i denna del handlar om talangutveckling. Här beskrivs vad en coach bör ha kännedom om inom talangutveckling, men jag saknar en problematisering och vilka konsekvenser det kan få för en coach. Även här saknar jag den brygga som bör finnas mellan teori och praktik som kan leda till en djupare förståelse och reflektion. Det sista kapitlet behandlar förutsättningar och möjligheter för en coach att arbeta med taktik och taktiska färdigheter, och vilka färdigheter en coach behöver ha för att kunna arbeta på ett effektivt sätt.

Den tredje delen av boken är mindre praktisk i den bemärkelsen att den i högre grad handlar om själva coachen och hans eller hennes kompetens och utveckling. Med andra ord beskrivs förutsättningar för att en coach ska kunna verka praktiskt. I det första kapitlet tas coachers lärande och utveckling upp och i de följande kapitlen behandlas områden såsom känslomässig intelligens (emotional intelligence) som en förutsättning för en effektiv coach, vad en mentor kan bidra med när det gäller att utvecklas om coach, vad en reflektiv praktik är och vilka positiva effekter det kan ge samt hur man genom praxisgemenskap (community of practice) kan utvecklas som coach.

Del fyra är betydligt mindre omfattande än övriga delar och ägnas åt olika typer av teknologi som kan vara till hjälp och stöd i coachningen. Bland annat tas video och olika former av mätningar upp som medel för att kunna arbeta med teknisk utveckling och feedback hos de aktiva.

I den sista delen av boken väver redaktören Nash ihop det som tidigare tagits upp men framförallt lyfter hon fram betydelsen av coachen och att det finns väl genomtänkta system där coacher kan verka och utvecklas. Tyngdpunkten i den sista delen ligger på hur en coach kan utvecklas till att bli expert och den balansgång som finns mellan att som coach vara fokuserad på att hela tiden aktivt värdera sina aktiva, sätta specifika mål och ge feedback i relation till dem och att som coach uppmuntra de aktiva att själva komma med svar på de frågor som ställs.

Avslutningsvis menar Nash att för att en coach ska utvecklas krävs erfarenhet och reflektion över den egna processen och praktiken. Detta kan åstadkommas genom ett ständigt ifrågasättande av det man vet eller tror sig veta.

Sammanfattningsvis är det en läsvärd bok för den som är intresserad av olika aspekter på coachning men det är svårt att avgöra vad den primära målgruppen är. Den säger sig rikta sig dels till praktiker, dels till studenter i idrottscoachning. Den uppfyller inte riktigt den brygga mellan teori och praktik som den säger sig vilja vara, varför en praktiker förmodligen skulle behöva hjälp med den bryggan samtidigt som den är lite väl praktisk för att passa studenter inom idrottscoachning.

Copyright © Marie Hedberg 2015

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.