Globaliseringens fröjder och faror

Isabella Grujoska
Medicinska fakulteten, Lunds universitet Joseph Maguire & Mark Falcous (red)
Sport and Migration: Borders, Boundaries and Crossings
315 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2010
ISBN 978-0-415-49834-0


Skenet kan bedra! Vid en första blick på omslaget tänkte jag att det här nog inte är en bok för mig, baseball är inte riktigt min grej. Men det är sant som de säger på engelska ”Don´t judge a book by its cover”. Skeptiskt och sakta men säkert gick jag igenom innehållsförteckningen för att glatt överraskad upptäcka att boken behandlar så mycket mer än bara baseball, alltifrån globaliserings- och kommersialiseringsfrågor, olika idrotter, regelverk och lagar till identitets- och nationsproblematik, och allt i relation till idrott och migration.  Redaktörerna Joseph Maguire och Mark Falcous inleder antologin Sport and Migration: Borders, Boundaries and Crossings genom att skriva en text om just bokens titel. Tanken är väl att det ska fungera som en introduktion, och där målar de upp en långsökt bakgrundsbild av hur Mozarts karriär och personliga kreativitet kontrollerades av samhällets olika smakriktningar, och hur detta fungerar som en liknelse till dagens idrottsmigranter. Maguire och Falcous försöker dessutom att strukturera och påvisa i vilken riktning arbetsmarknaden för idrottare har utvecklats.

Boken utöver introduktionen och avslutningen, som föreslår framtida forskningsinriktningar, är indelad i fem delar som vardera innehåller tre till fyra bidrag.  Första delen, ”Patterns of migration and sport”, behandlar afrikansk och latinamerikansk fotbollsmigration, vart emigrerar spelarna till och varför; vidare handlar det om japanska baseballspelare som emigrerar; och Ungern som både värd- och donerande land för professionella fotbollsspelare. Del två har rubriken ”Bridgeheads in migration and sport” och bidragen där handlar om hur globaliseringen har påverkat den idrottsliga arbetsmarknaden och flödet av arbetskraftsinvandringen av idrottsmän; hur USAs invasion av Dominikanska republiken i form av agenter och baseballskolor i har påverkat nationen och vilket värde landet och baseballspelarna tillskrivs i processen; och avslutningsvis om synen på snowboard som en livsstil och en global kultur som ska överskrida gränser och språkbarriärer. Tredje delen, ”Experiences of migration and sport”, bearbetar frågor som belyser de problem som rugbyspelare från Söderhavsöarna utsätts för vid övergångar; situationen för kanadensiska ishockeyspelare, varav många inte klarar att ta sig till topplagen i NHL och istället utvandrar till Storbritannien för att skapa sig ett leverne; och till sist en studie av kvinnliga proffsfotbollsspelare i danska ligan och vad som har varit deras huvudsakliga skäl och motivation till att emigrera i ung ålder.

Den fjärde och näst sista delen, ”Identities in migration and sport”, resonerar kring nationer, nationalitet och stolthet, transnationalitet, identiteter (vi och dem), tillhörighet samt vilka tvetydigheter och paradoxer som kan uppstå när det lokala ställs mot det globala och vice versa. Det handlar även om hur nationer ser på sina egna elitidrottare som har emigrerat, ibland redan som barn – som riktiga och karaktärsdanande individer för nationen, som den äkta medborgaren och fortfarande som en del av nationen trots medborgarskap i ett annat land. Ett av bidragen beskriver hur amerikanska basketspelare träder in i de engelska nationella ligorna och hur lokalbefolkning ständigt försöker förhandla kring synen på de inköpta spelarna, där de å ena sidan tycker att amerikanarna är duktiga, ordentliga och gärna offrar sig för laget, men som å andra sidan aldrig kommer att bli ”riktiga” britter med den sanna lokala andan. Del fem, ”Impacts of migration on sports and societies”, är ett hopkok av väldigt olika studier, alltifrån om hur Europa tömmer Afrika på fotbollstalanger och där det har skapats en marknad, trafficking av väldigt unga spelare som är helt utelämnade och utan livlina vid ett eventuellt misslyckande i de europeiska ligorna, till en text om vilken betydelse idrottsstjärnorna Wayne Gretzky och Iván Zamorano har haft för deras länder och idrotter.

Antologin är oerhört omfattande med många olika bidrag och studier som berör olika idrotter, olika problem och som använder sig av olika metoder för att analysera företeelsen idrott och migration. Trots detta påminner texterna om varandra, dels för att författarna skriver liknande inledningar om immigrationsfrågor i relation till idrott och dels på grund av att de använder sig av samma begrepp, ofta, som till exempel globalization, commodification, americanization, westernization, commerzialisation också vidare. Utöver detta så är det huvudsakligen fokus på några få länder, de vanliga idrotterna som fotboll, baseball, ishockey och basket och manliga idrottare, vilket dessvärre resulterar i känslan av att man har läst samma sak flera gånger om. Kort kan man säga att det till mångt och mycket är om män av män för män. Genusperspektivet är något som nästan helt går förlorat, med undantag av bidraget om de kvinnliga fotbollsspelarna, och då majoriteten av författarna är män, västerländska män vilket de själva är kritiska till, uteblir genusperspektivet. En trolig förklaring till varför antologin till merparten handlar om män är att det är en naturlig följd av de inneboende patriarkala strukturerna som finns inom idrotten och den idrottsliga arbetskraften, som ju huvudsakligen utgörs av män, vilket per automatik medför att kvinnor, i boken, hamnar i skymundan.

Trots den spännande titeln och all den matnyttiga informationen blir boken, för min del, lite för mycket av det goda och huvudorsaken till det är just upplevelsen av upprepning. Samtidigt som jag kanske ska ha överseende med det då boken faktiskt ska handla om idrott och migration, så efterfrågar jag en mer mångfacetterad bild av problematiken, fler infallsvinklar, nya och ovanliga idrotter som kanske stöter på samma komplexa frågor, implementeringen av globaliseringsteorier etc. För dem som är intresserade av att få en introduktion till fältet är boken absolut till att rekommendera då man både får ”kött på benen” och blir någorlunda ”mätt” på fältet. 

 

 

© Isabella Grujoska 2011.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.