Hästkapplöpningar och kapitalismens framväxt i Storbritannien

Mats Greiff
Malmö universitet


Mike Huggins
Horse Racing and British Society in the Long Eighteenth Century
316 pages, hardcover, ill.
Woodbridge, Suffolk: Boydell Press 2018
ISBN 978-1-78327-318-8

Mike Huggins, professor emeritus i kulturhistoria vid University of Cumbria i Storbritannien, fortsätter sin historiska kartläggning av brittisk – eller snarare engelsk – galoppsport med sin nya bok om hästkapplöpning och det brittiska samhället under det ”långa” sjuttonhundratalet. Tidigare har han bland annat publicerat Flat Racing and British Society 1790-1914(2000) och Horseracing and the British 1919-39 (2003). Därigenom har han nu gått tillbaka i tiden för att finna hästkapplöpningens rötter i det långa 1700-talet, det vill säga perioden från återinsättandet av Charles II på den engelska tronen år 1660 fram till Napoleonkrigens slut 1815.

Liksom i sina tidigare arbeten om hur brittisk sport i allmänhet och hästsport i synnerhet är relaterad till samhälle och samhällsutveckling använder Huggins på ett förtjänstfullt sätt både den smala och den breda penseln när han målar upp bilden av hästsportens tidiga utveckling i detalj, men också dess relation till samhällsförändring i stort.

I tematiska kapitel får läsaren följa olika aspekter på hästkapplöpningarnas värld under det långa 1700-talet. Aspekter som klass, genus, etnicitet och generation genomsyrar kapitel som handlar om ”kapplöpningsveckans” betydelse i det brittiska sociala livet; vadhållningens hemliga värld; hästkapplöpning och brittisk politik; att administrera ”kapplöpningsveckan”; ägande och uppfödning av kapplöpningshästen; och relationen mellan hästskötare, ryttare och tränare.

I detaljerade skildringar av dessa delar av hästkapplöpningsvärlden får läsaren möta, och näst intill genom målande skildringar lära känna, konkreta aktörer av kött och blod med olika roller inom den framväxande kapplöpningsindustrin. Här får läsaren svar på frågor om hur människor från olika klasser och av olika kön möts under kapplöpningsveckan, hur vadhållningen konkret utvecklades och moderniserades, hur yrkeskategorier som ryttare, hästskötare och tränare skapades och professionaliserades, men också om relationen mellan kapplöpningar och dåtidens politiska sfär. Dessa skildringar lyckas Higgins skapa genom ett omfattande och vad som synes vara mycket noggrant bearbetande av ett historiskt primärkällmaterial av både lokal och nationell art. Således har Huggins i sin källförteckning material från 29 olika arkiv, där han excerperat exempelvis brevmaterial från privat korrespondens, räkenskaper, medlemsförteckningar och domstolsmaterial. Vidare har Huggins 67 tidningar och tidskrifter i sin förteckning samt en längre lista av böcker och pamfletter från den tid han studerar.

Studier av idrott bidrar till att öka förståelsen för hur ett komplext samhälle i stort fungerar.

Genom att idogt lägga ett pussel med olika bitar från detta material har Huggins skapat en läsarvänlig och vetenskapligt intressant monografi. På så sätt suddar han ut den konstlade gräns mellan grundforskning och populärvetenskap som ofta kommer till uttryck i dagens diskussion om publiceringsstrategier och vetenskaplig kvalitet. Huggins bok är ett gott exempel på hur det går att göra en levande och läsarvänlig framställning – inte bara för teoretiskt kunniga akademiker utan också för en intresserad allmänhet – som bygger på grundforskning och med skapandet av ny kunskap inom ett forskningsområde.

Huggins arbete visar också på monografiformens fördelar framför kortare artiklar inom samhällsvetenskap och humaniora. Användandet av både en smal och bred pensel, där analysen av hästkapplöpningen som fenomen inte bara bygger på ett hänsynstagande till endogena krafter utan i lika hög grad på exogena och hur dessa komplext ömsesidigt påverkar varandra, kräver utrymme som går utöver tidskriftsformatets mera begränsade. Monografins form möjliggör en sådan skildring där den stora och den lilla världen länkas samman och helheter kan betraktas.

Särskilt intressant ter sig Huggins resonemang och analys av hästkapplöpningarnas utveckling som intimt sammanknippad med kapitalismens växande dominans i det brittiska samhället. Med hästkapplöpningen som prisma går det att tydligt se hur komplexa klassmotsättningar tar sig uttryck. Den gamla överklassens ställning hotas av den allt starkare bourgeoisien, vilket tar sig uttryck i den karnevalism som utspelar sig i samband med ”kapplöpningsveckornas” folkliga fester. Därigenom visar Huggins tydligt hur idrottshistoria inte bara behöver betraktas som en isolerad del av historievetenskapen som sysslar med idrott utan också hur studier av idrott kan bidra till större kunskap om och ökad förståelse för samhällsförändring i stort. Studier av idrott bidrar till att öka förståelsen för hur ett komplext samhälle i stort fungerar. Detta betonar också Huggins i bokens slutdel:

In sum, this study of horse racing has important implications for the social and cultural history of the long eighteenth century…. So it is important to shift some attention to such topics if we are to have a fuller understanding of important aspects of the period. (s 287)

Därigenom anknyter Huggins till en brittisk historiematerialistisk tradition formulerad av bland annat Edward P. Thompson och Eric J. Hobsbawm som båda varnade för historiens fragmentarisering i deldiscipliner. I stället, menade de, måste historieforskaren förstå och belysa hur olika aspekter av samhället hänger samman och hur studiet av konkreta människor av kött och blod kan illustrera detta. Utan studiet av aktörer går det inte att förstå samhällets strukturer och utan studier av samhällets strukturer går det inte att förstå aktörerna. Detta är något som Huggins utan att diskutera i teoretiska termer ändå visar i sin framställning av hur sportifieringen av hästkapplöpningarna under 1700-talet kan ses inte som en reflektion av utan som en del av kapitalismens framväxt.

Copyright © Mats Greiff 2019

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.