Gabriella Thorell disputerar | Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid | Fredagen den 17 mars 2017

Gabriella Thorell med hästen RS Sirrox. Foto: Alida Säflund.

Gabriella Thorell disputerar vid Ridskolan Strömsholm den 17 mars kl 13:15  i Rikssalen, Strömsholms Slott, Strömsholm. Hennes avhandling har titeln Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid (Göteborgs universitet).

Fakultetsopponent är professor Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan, och i betygsnämnden sitter docent Eva-Carin Lindgren, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet; docent Henrik Gustafsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet; samt docent Pia Lundquist Wanneberg, Enheten för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan. Gabriellas huvudhandledare är docent Karin Morgan, Sveriges lantbruksuniversitet. Biträdande handledare är docent Owe Stråhlman, Göteborgs universitet och fil. dr. Christian Augustsson, Karlstads universitet. Susanna Hedenborg, Malmö högskola är experthandledare.

Svensk sammanfattning

Syftet med denna avhandling är att identifiera och synliggöra uppfattningar om ridlärarrollen och dess historiska och samtida villkor som styr och påverkar denna roll. Konstruktioner av upplevelser och erfarenheter har varit centrala för samtliga studier. Ridlärarrollen har studerats från flera perspektiv med fokus på dåtid och samtid för att bringa mer kunskap och förståelse om dess funktion och konstruktion inför framtid. Från ett historiskt perspektiv har stallbackskulturens institutionella arrangemang analyserats. Resultatet förklarar varför ridskolor fortfarande präglas av stallbackskultur med militära normer. Från ett samtida perspektiv har ridlärarrollen belysts och visat på hur rollen upplevts förändras utifrån ekonomiska utmaningar samt hur dessa utmaningar har påverkat ridlärares sätt att undervisa och skapa verksamhet. Därtill har unga ryttares upplevelser av ridskola studerats. Resultatet synliggör att det har skett en viss förändring av stallbackskulturen, där nu kommunikativa processer utgör en central del i det sociala samspelet som ligger till grund för lärande och utveckling. Med perspektiv på framtid kan ridlärare stärka sin profession och utveckla ridskolan till ett vidare kunskaps- och resurscentrum genom att medvetandegöra tre faktorer; den rådande stallbackskulturen, hur lärande sker i verksamheten och vilket behov som finns av kompetensutveckling.

English abstract

Forward march! The Role of the Riding Instructor – past, present, future

Swedish riding schools are characterized by a traditional stable culture that originated in army practices. The riding instructors reinforce these military traditions. Nevertheless, riding instructors and riding schools cannot be isolated and unaffected by society. This thesis identifies and highlights perceptions of the riding instructor’s role and the historical and contemporary conditions that govern and affect this role. Constructions of perceptions and experiences have been central. The selection of the theoretical framework and methodology were to emerge during the process, and by using different research methods the ambition was to strengthen reliability and increase quality.

The first study examines how the Swedish National Equestrian Centre at Strömsholm (SNECS) trains riding instructors with a focus on content and the educational environment to understand the educational culture that exists at Swedish riding schools. The second study explored how ten riding instructors perceive and experience their professional role. The third study explored, through focus group interviews, young riders’ perception of the riding school.

This thesis has contributed to a deeper understanding of the role of the riding instructor. The result explains why riding schools are still characterized by military norms. The contemporary perspective highlighted how the riding instructors perceived a change based on economic challenges and how these challenges affected their way of teaching. Young rider’s perceptions of riding school showed how they develop social skills by participating in the riding school’s community of practice.

In conclusion, these results can help strengthen the riding instructor profession and develop the riding school as a centre of knowledge and resources. To encourage further development, the profession should consider current stable culture, how learning takes place in the riding school, and the needs for further education.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.