Førsteamanuensis i Idrettspedagogikk till Norges idrettshøgskole (NIH)

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høyskole og Norges største utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive fremragende høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt definert idrettsområde. Studenter og ansatte på NIH utforsker mennesker i bevegelse fra ulike perspektiver. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon, se www.nih.no

 

adapted-pe

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i Idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk og er ledig fra 01.08 2016.

Seksjonens fagområde

Seksjonen arbeider med studier, pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, med vekt på studieprogrammenes innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser. Herunder har seksjonen et særlig ansvar for profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU) hel og deltid, friluftslivsfag (FLL) og pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen tar årlig opp 15 masterstudenter på sitt 2-årige program ved seksjonen. Videre er seksjonen partner i Erasmus Mundus 2-årig joint degree Transcultural Outdoor Education Studies (TEOS), sammen med University of Cumbria, England og Philipps-Universität Marburg, Tyskland. Undervisning og veiledning gis på alle nivå.

Faglige oppgaver og ansvarsområde

Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbasert undervisning i pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) og seksjonens øvrige fagområder med vekt på profesjonsfaglige og metodologiske emner. En særlig oppgave er å arbeide med å videreutvikle FAF-studiet i en praktisk-pedagogisk retning. Vedkommende bør derfor ha kunnskap om og erfaring med idrettspedagogisk arbeid i helse- og rehabiliteringsfeltet. Den som ansettes må også dokumentere kompetanse til å publisere vitenskapelige arbeid både med kvalitative og kvantitative metoder. Særlig har seksjonen behov for å styrke sin kompetanse på kvantitative metoder. Til stillingen ligger også veiledning av studenter, samt undervisning i ulike praksiskontekster. Programledelse vil også på sikt kunne bli tillagt stillingen. Stillingen er tillagt 50 % FoU, og 50 % undervisning.

Krav til kompetanse

Det kreves doktorgrad innen idrettsvitenskap. Personer med annen relevant fagområde i sin doktorgrad oppfordres også til å søke, dersom tema er relevant for stillingen. Søkere må kunne initiere og lede forskning ved bruk av kvantitative metoder og vedkommende må ha dokumentet kjennskap til norsk skole og læreryrket. Videre kreves interesse for å utvikle forskningsbasert, praksisrelevant og nyskapende undervisning.

For øvrig vises det til de kvalifikasjonskrav som gjelder for tilsetting som førsteamanuensis etter Universitets- og høgskoleloven.

Ved rangering av kompetente søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kvalitet, relevans og omfang av publiserte vitenskapelige arbeider
 • Dokumentert kunnskap om kvantitativ metode
 • Erfaring fra relevant undervisning knyttet til FAF-feltet
 • Interesse for og erfaring med studentinvolverende undervisningsformer
 • Kjennskap til norsk skole og utdanningssystem og læreryrket
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Ambisjoner og ideer for videreutvikling av FAF-studiet.

En forutsetning for fast tilsetting er at søkeren tilfredsstiller kravene til universitets –og høgskolespedagogisk basiskompetanse. Tilsatte uten formell universitet- eller høgskolepedagogiske basiskompetanse gis mulighet til godkjent kurs i løpet av to år etter tiltredelsen.

Undervisningsspråk vil være norsk og engelsk. Den som tilsettes må beherske et nordisk språk (norsk, svensk eller dansk). Søkere som har et annet morsmål, forplikter seg til å lære norsk i løpet av 3 år.

Vilkår

Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens regulativ i stillingskode 1011 førsteamanuensis. Tilsettingene skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Vi kan tilby

 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et etter hvert nyrestaurert bygg på Sognsvann
 • Et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus i Oslo.

Andre opplysninger

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuell annen prøving.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om stillingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med

 • Seksjonsleder Gunn Engelsrud tlf. 23 26 24 07 / gunn.engelsrud@nih.no
 • Områdeansvarlig HR-lønn Maren R Olaisen, tlf. 23 26 20 59 (spørsmål vedr digital søknad)

Søknaden

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

 • Kopier av vitnemål, attester og andre vedlegg som er relevante for stillingen
 • Vitenskapelige arbeider (max 10)
 • En fullstendig fortegnelse over de arbeidene som leveres inn.

Søknadsfrist 13.06.2016

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.