Fem doktorander till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

GIH utlyser doktorandtjänster

Gymnastik- och idrottshögskolan utlyser härmed anställningar som doktorand i ämnet idrottsvetenskap, inom någon av inriktningarna enligt beskrivningen nedan.

GIH har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor i ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre inriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.

Nu lyser vi ut fem platser som doktorand i idrottsvetenskap inom områdena:

 • Den organiserade barn- och ungdomsidrottens utformning – med fokus på kommersialiseringstrender,
 • Fysiska aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner,
 • Betydelsen av aerob kapacitet och fysiskt aktivitetsmönster för kognitiva funktioner och neuroplasticitet bland kontorsarbetare,
 • Tidig specialisering inom estetisk idrott och dans, samt
 • Nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning.

Läs en mer detaljerad beskrivning av de fem platserna på vår webbsida.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

 • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar:

 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten,
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats),
 • Ansökningsblankett Ansökan till utbildning på forskarnivå,
 • Kortfattad forskningsplan (max 7 000 tecken med blanksteg) som beskriver det tilltänkta forskningsprojektet samt hur man avser att genomföra forskningen (bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse av förväntade resultat och rapporteringsform) och
 • CV med minst två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Antagning och anställning

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Vid antagningen sker urval bland de sökande som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på uppsatsen på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt den kortfattade forskningsplanen som ska bifogas till ansökan.

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde fr o m 1 juli.

Lön

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av:

 • Toni Arndt (ordf forsknings- och forskarutbildningsnämnden) 08-120 537 39
 • Camilla Norrbin (forskningshandläggare) 08-120 537 14
 • Anna Ekenberg (SACO-S) 08-120 538 02
 • Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr: GIH 2017/10 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast 2017-05-01. Ansökan ska vara i form av en pdf-fil. Glöm inte att följa instruktionerna för ansökan och vidimera samtliga handlingar.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.