Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik

uk-flagIn English

David Ekholm
Linköpings universitet


 

I den här texten diskuteras hur ‘idrott som en lösning på sociala problem’ som praktik och kunskap har kunnat göra sig gällande i vår nutida historia. Det görs genom att beskriva hur fenomenet framträder idag, med fokus på tre samtida idrottsbaserade sociala interventioner som bedrivs i ett socialt och ekonomiskt utsatt område i en större svensk stad, samt genom att med det som utgångspunkt resonera kring dess härkomst och historiska möjlighetsvillkor i relation till svensk idrotts- och socialpolitik. Med utgångspunkt i olika företrädares beskrivningar av verksamheterna spåras tre olika möjlighetsvillkor: det handlar om (1) en långtgående kritik mot välfärdsstatens socialpolitik, synliggörande av individuella risker och framträdandet av en aktiveringspolitik, om (2) idrottspolitikens uttryckliga och alltmer formaliserade förväntningar på social nytta, samt om (3) kontinuiteten i det svenska samhällsarbetet med särskilt avseende på fostran till egenmakt, civilsamhällets gemenskap och områdesbaserade insatser. Diskussionen bidrar till en fördjupad förståelse för en samtida idrottspraktik med ett särskilt fokus på de specifika särdragen i svensk idrotts- och socialpolitik, på ett område där framförallt internationell forskning varit inflytelserik. Särskilt lyfts fram hur villkor i skärningspunkten mellan idrottspolitik och socialpolitik skapar utrymme för just den här sortens praktik att växa fram idag.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


DAVID EKHOLM är filosofie doktor i socialt arbete och postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Hans forskning handlar om hur socialt arbete framträder i nya former i relation till en föränderlig socialpolitik. Forskningen berör särskilt sociala insatser där idrott används som ett verktyg för att hantera social exkludering bland unga, som bedrivs i samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhälle.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.