More

  Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students

  Physical education (PE) has been identified as a potentially powerful domain to promote physical activity (PA) among school-aged youth. The aim of this study by Julius Gerth, Anders Raustorp and Andreas Fröberg was to investigate PA intensity distribution during PE among Swedish upper secondary school students. The study showed rather higher PA intensity during PE than expected.

  Vilka elever antas till en idrottsskola?

  Denna artikel av Tomas Peterson och Per Wollmer diskuterar rekryteringen till en högstadieskola som specialiserar sig på fysisk aktivitet och idrott. Ett av syftena med den longitudinella och flervetenskapliga studien Malmö Youth Sport Study (MYSS) är att redovisa vilka som utväljs och att analysera resultatet utifrån olika faktorer – genusrelaterade, fysiska, psykologiska och sociala.

  Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15...

  This study by Tor Söderström, Peter Brusvik and Stefan Lund of Sweden’s 24 football districts analyses whether contextual factors (number of players, number of elite teams, and number of elite players on each district team) influence the district teams’ relative age effect (RAE) and the way in which contextual factors and RAE correlate with the U15 teams’ competitive success.

  Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet...

  Syftet med denna studie av Patrik Jauring och Viktor Andersson var att undersöka hur man som lärare i idrott och hälsa planerar och utför en välfungerande friluftslivsundervisning. För studien genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i olika åldrar från hela Sverige och som ansåg sig själva ha eller ha haft en välfungerande friluftslivsundervisning.

  Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study

  This peer reviewed article by Joakim Ingrell, Marie Larneby, Urban Johnson and Susanna Hedenborg deals with student-athletes in a Swedish compulsory school with a sport profile, with the overall aim to study and discuss their beliefs about athletic ability, specifically changes in entity beliefs and incremental beliefs during the three-year period, and the role gender may affect such changes.

  Oregerliga kroppar: Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger

  I denna essä diskuterar Helena Tolvhed Roxane Gays bok i relation till en feministisk forskningstradition liksom till 2000-talets framväxande forskningsfält för Critical Health Studies och Critical Weight Studies/Critical Fat Studies. Dessa fält har uppmärksammat hur hälsa framträder som ett överordnat värde och livsprojekt i det senmoderna samhället, och hur hälsa har blivit lika med en smal och vältränad kropp. 

  CSR in Swedish Football: A multiple case study of four clubs in Allsvenskan

  The purpose of Lina Nilsson’s study was first to examine how and why Swedish football clubs – organized as non-profit associations or sports corporations – work with CSR, and second whether or not there are differences in the CSR work of the two organisational forms. A multiple case study of four clubs in the Swedish top football league was carried out, two incorporated and two non-profit clubs.

  Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge

  I den här artikeln använder Anne Tjønndal, Arve Hjelseth och Verena Lenneis Guttmanns sju kännetecken för moderna idrotter för att diskutera den sportifieringsprocess som skateboard genomgår i takt med sportens växande popularitet. Empiriskt utgår artikeln från att skateboard ingår i det olympiska programmet i Tokyo 2020, och hur det har lett till ökad organisering och byråkratisering av skateboard i Norge.

  ”Idrott åt alla” men anläggningar för vissa: En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik

  Michael Jestins studie utforskar hur de nationella riktlinjerna för idrottspolitiken influerar svenska kommunfullmäktiges resonerande i beslutsfattandet vid byggandet av nya idrottsanläggningar. Den svenska idrottspolitiken kan sammanfattas i det vedertagna konceptet ”idrott för alla”, som förväntas genomsyra den svenska idrottsrörelsen men som spelar mindre roll i det kommunala beslutsfattandet.

  Vem är det som styr egentligen? Svensk kommunal idrottspolitik 1985–2017 – en fallstudie av...

  Syftet med Paul Sjöbloms studie är att analysera fördelningen av de allmänna idrottsresurserna över tid på lokal nivå. I fokus står begreppet styrning, dvs olika aktörers långsiktiga påverkan. Den analytiska ansatsen tas i historiska och samhällsvetenskapliga teorier och forskning om samhällsstyrning. Tre typer av samhällsstyrning studeras: hierarkisk, samhällsstyrning och interaktiv samhällsstyrning.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial