Biträdande lektor i idrottsvetenskap till Örebro universitet. Ansök senast 2018-01-30

Ref nr: ORU 2.2.1-2017/05579

Örebro universitet satsar nu på 18 meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4-6 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70% forskning och ett särskilt utvecklingsprogram med ledarskapsutveckling, pedagogisk utbildning och träning i kommunikation och anslagssökande. Förutom tillgång till befintlig forskningsinfrastruktur erbjuds särskilda anslag för egen forskning och utveckling. För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Örebro universitet ge de bästa förutsättningarna för en framtida karriär hos oss.

Inom ramen för denna universitetsgemensamma satsning på biträdande lektorer söker Örebro universitet en biträdande lektor i Idrottsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för hälsovetenskaper.          

Vid Örebro universitet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Forskarutbildningen i idrottsvetenskap har för närvarande 18 antagna doktorander och forskningen bedrivs inom forskningsmiljön RISPA (Research in Sport and Physical Activity) med flera externt finansierade forskningsprojekt.

Idrottsvetenskap är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Ämnet fokuserar dels idrottsfysiologiska och idrottsmedicinska aspekter kring betydelse av fysisk aktivitet för hälsa samt kroppens anpassning till olika träningsformer dels samhälls- och utbildningsvetenskapliga aspekter av idrott inkluderandes idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska samt idrottshistoriska frågeställningar och metoder.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling. I arbetsuppgifterna ingår framförallt forskning, men även undervisning inom ämnets kurser och program.

Denna specifika anställning avser forskning och utbildning inom någon av ämnets två starka forskningsprofiler idrottsfysiologi/idrottsmedicin eller idrottsdidaktik. Placering blir antingen i forskningsgruppen Metabolism, Inflammation & Physical Activity (MIPA), eller i forskningsgruppen Social science In Sport Research Group (SIS-RG).

Inom MIPA kommer arbetsuppgifterna att handla om idrottsfysiologisk och idrottsmedicinsk forskning kopplat till träningslära, nutrition samt fysisk aktivitet och hälsa.

Inom SIS-RG kommer fokus för arbetsuppgifterna att vara inom idrottsdidaktisk forskning och undervisning i lärarutbildning kopplat främst till skolämnet idrott och hälsa samt didaktiska frågor om undervisning, lärande och undervisningens innehåll.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom någon av de två beskrivna forskningsprofilerna ovan. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Vid anställning av denna biträdande lektor fästs den största vikten vid vetenskaplig skicklighet. Särskilt meriterande är forskning inom de ovan beskrivna forskningsprofilerna.
 • Den pedagogiska skickligheten prövas och bedöms utifrån de pedagogiska meriterna, vilka ska vara väl dokumenterade och redovisas i en pedagogisk meritportfölj. Särskilt meriterande är undervisningserfarenhet i områden med anknytning till någon av ämnets utbildningsprogram: Tränarprogrammet och Programmet Management in Sport and Recreation på grundnivå, Ämneslärarprogrammet på grund- och avancerad nivå samt Masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin på avancerad nivå.
 • Meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet, värderas.
 • Ledningsförmåga bedöms främst utifrån meriter från ledarskap inom forskning och utbildning.
 • Stor vikt fästs också vid lämplighet, dvs. personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för utvecklingsarbete samt förmåga och vilja att göra akademisk karriär.
 • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Om något av språkkraven saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta sig de kunskaper som krävs för att på sikt kunna undervisa och handleda på både svenska och engelska.

Befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller kraven enligt Örebro universitets anställningsordning som var gällande vid anställningens påbörjande.

Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Genomförda behörighetsgrundande pedagogiska kurser i den omfattning som krävs för behörighet som universitetslektor ska uppvisas likaså god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100% och fördelningen är 70% forskning samt 30% undervisning och administration. Tillträde under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Fawzi Kadi 019-30 21 60, e-post: fawzi.kadi@oru.se eller professor Mikael Quennerstedt, 019-30 35 98, e-post: mikael.quennerstedt@oru.se.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på ”Ansök här” nedan.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg
 • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 20180130. Välkommen med din ansökan!


Mall för läraransökan

Ansök här

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.