Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling (100 %) till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök senast den 26 april 2018

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. På GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. GIH är ett mindre lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikationsvägar. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet och nytänkande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Ett biträdande lektorat syftar till att ge möjlighet till att utveckla en självständighet som forskare och ge en såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

GIH har en lång tradition av arbetsfysiologisk forskning med inriktning på muskulär anpassning till träning. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom idrottsvetenskap med inriktning humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling. Inriktningen på det biträdande lektoratet syftar bland annat till att öka förståelsen för de underliggande mekanismerna bakom nutritionens inverkan på träningsanpassning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Inriktningen på undervisningen omfattar humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling samt forskningsmetodik. Därtill ingår kurs- och ämnesutveckling tillsammans med kollegor.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning med inriktning mot idrottsvetenskaplig forskning inom humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom anställningens inriktning,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse avseende undervisning i humanbiologi och näringslära för prestationsutveckling i högre utbildning,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen, motsvarande 100 %, ska gälla tills vidare under minst fyra, högst sex år, med möjlighet att efter prövning övergå i en fast anställning som lektor. Andelen forskningstid inom ramen för det biträdande lektoratet är upp till 50 %. Planerat startdatum är den 13 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

 • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
 • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan,
 • förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/160 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 26 april 2018.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.