Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil

0
27

uk-flagIn English

Nils Petter Aspvik1, Ingar Mehus1, Stig Arve Sæther1, Anne Tjønndal2
1Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
2Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet


Ved å benytte “The Multidimensional Model of Leadership in Sport” som teoretisk utgangspunkt hadde denne studien to målsetninger: 1) Kartlegge hvilke lederstiler som er mest utbredt blant norske fotballtrenere, og 2) Se på hvordan trener- og utøverkarakteristika påvirker bruken av instruerende ledelse og positive feedback ledelse. Norske fotballtrenere ble rekruttert fra Norsk fotballtrenerforening til å svare på et spørreskjema. Totalt 339 trenere med fullstendige data ble inkludert i analysene. «Leadership Scale for Sports» (LSS) ble benyttet for å måle lederstiler. To lineære regresjonsmodeller ble gjennomført for å analysere data. Resultatene viste at Norske fotballtrenere er mer orientert mot instruerende ledelse og positiv feedback ledelse. Videre fant man at instruerende ledelse var assosiert både med trener- og utøverkarakteristika, mens positiv feedback ledelse kun var assosiert med trenerkarakteristika. En interaksjonseffekt funnet i begge regresjonsmodellene viste at bruken av instruerende ledelse og positiv feedback ledelse utviklet seg ulikt med alder for henholdsvis jenter og gutter. De yngste jentene mottar mer instruerende ledelse og positiv feedback ledelse sammenlignet med de yngste guttene, mens de eldste jentene mottar mindre instruerende ledelse og positiv feedback ledelse sammenlignet med de eldste guttene. Studien underbygger at fokuset i fremtidig trenerutdanning bør legge størst vekt på bruken av instruerende ledelse og positiv feedback ledelse.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


NILS PETTER ASPVIK er utdannet MSc. i Idrettsvitenskap ved NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Samfunns- og idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Doktorgradsavhandlingen omhandler fysisk aktivitet og helse blant eldre (Generasjon 100 prosjektet).

INGAR MEHUS har master i Idrettsvitenskap og PhD i Psykologi fra NTNU. Er i dag førsteamanuensis i Idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.  Forskningsinteresser er rettet mot motivasjonsteori, skoleprestasjoner, måling av fysisk aktivitet og overvekt.

STIG ARVE SÆTHER er Universitetslektor i Idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Er utdannet MSc. i Idrettsvitenskap ved NTNU. Talentutvikling i fotball, samt barne- og ungdomsidretten er hans fokusområder. Har siden 2005 fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball via prosjektet ”Fotball og Talent”.

ANNE TJØNNDAL er utdannet Idrettsviter (MSc. Sport Science) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. For tiden er hun tilsatt som doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet, Bodø. Hennes doktorgradsavhandling omfatter innovasjon og sosial inkludering i idrett.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.