2 Stipendiatstillinger [doktorandtjänster]: “Organisert ungdomsidrett: Et helsefremmende idrettsmiljø og en sunn prestasjonskultur?” ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 01.03.2019

Ved NIH er det ledig to stipendiatstillinger innenfor forskningsområdet idrett, ungdom og verdier. Den organiserte ungdomsidretten har et betydelig potensial når det gjelder utvikling av sunne holdninger og verdier. Samtidig kan sterkt fokus på trening og prestasjon, og i noen idretter på kropp, utseende og vekt, innebære risiko for utvikling av problematiske holdninger og adferd. Den aktuelle forskningen vil ha et spesielt fokus på hva som former holdninger og atferd til ulike antatt prestasjonsfremmende midler som kosttilskudd, smertestillende medikamenter og forbudte dopingmidler. Det overordnede målet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hva som kan skape gode psykososiale miljøer og en helsefremmende prestasjonskultur i den organiserte ungdomsidretten.

Begge stillingene vil være knyttet til et pre-definert paraplyprosjekt i regi av Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU), ledet og veiledet av forskere fra Seksjon for coaching og psykologi (SCP) og Seksjon for kultur og samfunn (SKS). Prosjektet legger vekt på et kontekstuelt perspektiv med fokus på medbestemmende person- og miljøfaktorer som kan beskytte mot, så vel som øke, risikovillighet knyttet til bruk av prestasjonsfremmende midler. Søkelyset vil også være rettet mot mulige idrettsspesifikke faktorer på særforbundsnivå, i klubbmiljø, og blant trenere/ledere og utøverne.

Stilling 1 er administrativt knyttet til SCP med et forskningsprosjekt basert på en kvantitativ forskningsmetodisk tilnærming.

Stilling 2 er administrativt knyttet til SKS med et forskningsprosjekt basert på et kvalitativt forskningsmetodisk perspektiv.

Krav til kompetanse

For begge stillinger gjelder at søkeren må være kvalifisert til PhD-studiet ved NIH (kvalifikasjonskrav er normalt en toårig mastergrad (120 studiepoeng) i idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, alternativt dokumentert idrettsfaglig kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. Karakterkrav er 2,5/B eller bedre). Det er en fordel med erfaring fra samfunnsvitenskapelig/humanistisk idrettsforskning, spesielt med barne- og/eller ungdomsidrett som tema. Prosjektet vil innebære tett kontakt og samarbeid med ulike parter innen idrettsbevegelsen og aktuelle forskningsmiljøer. Gode norskkunnskaper (alternativt gode kunnskaper i et nordisk språk) både skriftlig og muntlig er derfor viktig sammen med personlig egnethet i form av gode evner til kommunikasjon, samarbeid og systematisk, selvstendig arbeid. I tillegg er det viktig at kandidaten er vel innsatt i vitenskapelig kvantitativ eller kvalitativ metodologi (avhengig av hvilken stilling som søkes), har motivasjon for videreutvikling av egen forskningskompetanse, samt evner å uttrykke sin forskning gjennom engelskspråklige artikler i vitenskapelige tidsskrift.

 Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Karakterer fra og relevans av masterstudiet
  • Kvalitet og relevans i tidligere forskningsarbeid
  • Metodisk kompetanse
  • Gode kunnskaper i et nordisk språk og i engelsk
  • Relevant erfaring fra prosjektarbeid
  • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på 4 år med undervisningsplikt/alternativt tre år uten undervisningsplikt. Dersom 4 år framgår stipendiatens arbeidsplikt av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole, p.t. 25 %. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole. Stillingen er plassert i kode 1017. For særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 vurderes.

 Andre opplysninger

Interesserte søkere anmodes å ta kontakt med de prosjektansvarlige for mer informasjon om prosjektet (se kontaktinformasjon nedenfor).

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi kan tilby

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
  • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
  • Vi ønsker deg velkommen inn i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus i Oslo.

Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingene fås ved henvendelse til

 • Stilling 1 SCP: professor Yngvar Ommundsen, tlf. 91804634
 • Stilling 2 SKS: professor Sigmund Loland, tlf 92030287

Kontaktperson/administrasjon:

 • Seniorrådgiver Gro Styrmo, tlf. +47 23 26 20 31 (PhD-studiet/opptak)
 • HR-rådgiver SCP Jan Wangen, tlf. +47 23 26 20 56
 • HR-rådgiver SKS Maren Olaisen tlf. +47 23 26 20 59

Søknaden

Søk stillingen innen 01.03.2019.

Husk å marker hvilken av de to stillingene du søker på (1 eller 2 eller om søker på begge stillingene)

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

  • CV
  • Attester
  • Vitnemål
  • Eventuelle vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen

Søkere må informere i søknaden om hvilken stilling de søker: stilling 1 med et doktorgradsprosjekt med en kvantitativ tilnærming, eller stilling 2 med et doktorgradsprosjekt med en kvalitativ tilnærming. Dersom søkere mener seg kompetente til å søke begge stillinger, er også dette mulig.

Etter tilsetting vil fullstendig prosjektbeskrivelse inklusive forslag til plan for gjennomføringen av PhD-utdanning/framdriftsplan måtte utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak på NIHs PhD-utdanning. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting av stipendiatstillinger i pre-definerte prosjekter, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på PhD-studiet.

Søk stillingen på våre hjemmesider innen 01.03.2019.

www.nih.no under Forskning finnes mer detaljerte opplysninger under doktorgradsstudier, herunder forskrift og søknadsskjema.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.