"Malmö University" tag

Sports Scholar Profile | Sepandarmaz Mashreghi, Malmö University

Sepandarmaz (Sepand) Mashreghi has an international academic background in psychology and physical activity. Before starting her doctoral studies at Malmö University, she earned her bachelor’s degree in Neuropsychology from University of British Columbia and her Master’s degree in Exercise and Sport Psychology from Lund University. She is also an avid runner and a yoga instructor.

Public defence of doctoral thesis | Identities and Images in Football: A case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football by Mattias Melkersson

On Friday, September 15, at 13:15, Mattias Melkersson will present and defend his dissertation, which investigates and analyses four Scandinavian women’s football clubs (Stabæk Football, Fortuna Hjørring, Linköpings FC and LdB FC Malmö) and the contextual conditions that influence their organisations.

Två doktorander i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora till Malmö högskola

Forskningsmiljön i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, jämlikhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället.

En vandring längs välviljans väg – Niklas Hafen disputerar, fredagen den 16 december 2016

I avhandlingen, som fokuserar idrott och internationellt utvecklingsarbete, undersöker Niklas Hafen två skandinaviska hjälpinsatser där fotboll används som medel – för HIV/AIDS-bekämpning i Sydafrika och för att skapa politisk stabilitet i Moldavien – med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori och genom etnografiskt inspirerade fältarbeten.

Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola söker ny prefekt

Prefektppdraget är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Uppdraget innebär vidare ett nära samarbete med dekan och prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp.

Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

Expressiva dansuppdrag – Torun Mattsson disputerar, fredagen den 25 november 2016

Syftet med föreliggande avhandling är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande processer när expressiva dansuppdrag iscensätts i skolämnet idrott och hälsa. En utforskande undervisning i kombination med expressiva dansuppdrag kan utmana logiker av tävling och rangordning i ämnet idrott och hälsa.

Högre allmänna seminariet i idrottsvetenskap, Malmö högskola, den 12 september kl 15.15, Orkanen sal E121c

Doktoranden Jyri Backman lägger fram en text i sitt avhandlingsprojekt: ”Amerikaniseringen av svensk och finsk elitishockey: I skuggan av NHL och frånåkta av KHL”. Avhandlingens syfte är att jämföra svensk och finsk elitishockey ur ett organisatoriskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv med influenser och provokationer från NHL och KHL.

Studenter på Malmö högskola arrangerar simskola för ensamkommande flyktingbarn

I ett initiativ att förbättra den bristfälliga simkunskapen hos ensamkommande flyktingbarn har studenter vid Malmö Högskola startat projektet ”Simma för livet”.

Två doktorandtjänster i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora ledigförklarade vid Malmö högskola

Den nuvarande flyktingsituationen kommer att få djupgående och varaktiga sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser både i Europa och i ursprungsländerna som kräver vetenskaplig analys och förklaring. Vid Malmö högskola utlyses 2 doktorandtjänster inom forskning om migration till Europa i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora.