ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 28 februari 2007
Klicka här för utskriftsvänlig pdf-fil

Konferensrapport: SVEBIs forsknings- och utbildningskonferens 2006


Anders Östnäs
Socialhögskolan, Lunds universitet
Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning är en central spelare i svensk idrottsvetenskap, framför allt genom den årliga forsknings- och utbildningskonferensen, och SVEBIs årsbok där föredragen från konferensen publiceras. Konferensen 2006 var förlagd till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH i Stockholm, och ägde rum den 22–23 november. Fyra föreläsningar i plenum och ytterligare sexton fördelade på fyra temata betyder att en imponerande mängd kunskap förmedlades och därmed att svensk idrottsforskning förts ytterligare steg framåt.

SVEBIs främsta eldsjäl, Anders Östnäs konstaterar i sin konferensrapport att det blev en bra konferens, med bland annat medverkan av fem nybakade doktorer på idrott – återväxten är således åtminstone delvis tryggad. Och han flaggar för nästa års konferens, som äger rum den 21–22 november 2007 på Luleå tekniska universitet. Detta eminenta lärosäte driver för övrigt en reklamkampanj i dagarna, med helsidor i fyrfärg i svenska morgontidningar, och med denna slogan: ”Great ideas grow better below zero”. Man undrar vad de tänker om ett sådant påstående borta i Silicon Valley...


SVEBI – Svensk Förening för Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning – avhöll sin traditionella forsknings- och utbildningskonferens på GIH i Stockholm den 22-23 november 2006. Konferenstema denna gång var ”Idrott – forskning i rörelse”. Konceptet var samma som tidigare år med fyra plenarföreläsningar (förmiddagen den 22/11 och eftermiddagen den 23/11) kompletterande fyra parallellseminarier per dag baserade på följande fyra teman: Idrott och prestation; Idrott och livsstil; Idrott och samhälle; samt Idrott och skola. Drygt 100 deltagare hade anmält sig till konferensen, en konferens som enligt samstämmiga uppgifter var mycket lyckad (tack GIH med Jane Meckbach i spetsen för gott samarbete!), med många intressanta föredrag följda av bra diskussioner. Tyvärr kan man som arrangör konstatera att många av idrottsforskningens främsta avnämare saknades – specialförbunden, distriktsförbunden, SISU och idrottsföreningarna. I viss mån kompenserades detta av en del ”nya” deltagare bl.a. från Ålands Idrottsförbund och Arbetsgivaralliansen i Stockholm. Problemet är som jag ser det av strukturellt natur som inte bara gäller idrottsforskningen utan även min egen huvuddisciplin –  socialt arbete, dvs att vi inte når ut till våra främsta målgrupper: idrottsrörelsen respektive socialarbetarfältet.  Det har alltid funnits och finns tyvärr fortfarande en diskrepans mellan forskning och fält, som är svår att överbrygga. Det har dessutom visat sig genom åren att november månad, när vi enligt stadgarna ska arrangera SVEBI- konferensen, är en för många ”belastad” månad med mycket möten, seminarier och konkurrerande konferenser.

Nu till något mer positivt – konferensens innehåll. Vi hade nöjet att kunna presentera fem nya doktorer, som samtliga disputerade under våren 2006. De höll mycket intressanta föredrag utifrån sina respektive avhandlingar – avhandlingar som lovar gott inför framtiden. Det är ju dessa yngre forskare som ska ta över när kadern av 40-talistiska forskare lämnar scenen. En som lämnade scenen ungefär samtidigt som konferensen var en av idrottspedagogikens nestorer – Lars-Magnus Engström (”Mange” i vänkretsen) från Lärarhögskolan i Stockholm/GIH – som följdenligt avslutade hela konferensen med en utmärkt överblick över idrottspedagogikens utveckling de senaste 40 åren. Om jag känner Mange rätt kommer han säkert att verka på olika sätt till idrottsforskningens fromma i många år framöver. De nya doktorerna och föreläsarna var: Johan Arnegård, Lärarhögskolan i Stockholm/GIH (äventyrssport/klättring), Carolina Lundkvist, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet (prestationsemotioner inom tävlingsidrotten), Mikael Quennerstedt, Hälsovetenskapliga institutionen, Örebro universitet (skolämnet Idrott och hälsa; för övrigt medlem av SVEBIs styrelse), Konstantin Kougioumtzis, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet (idrottslärarkulturer i Sverige och Grekland) och Ann-Christin Sollerhed, Högskolan i Kristianstad (Young today – adult tomorrow! Studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents).

Vid sidan av dessa ”nybakade” deltog andra intressanta forskare som Johan Plate (mental träning), Göran Kenttä (coachens agerande), John Jansson (kring koncentration), Gunilla Sundblad (upplevd hälsa), Bengt Larsson (olika arenor), Hans Ingvar Roth (idrottens kulturöverskridande), Ulf Blomdahl (idrotts- och motionsvanor), Kajsa Gilenstam (genus i ishockey), Birgitta Fagrell (genusrelationer i bollspel) samt Eva Olofsson (idrottsämnet och föreningslivet). Till bästa D-uppsats utsågs Ninitha Majvorsdotters ”Den levda kroppen och det objektiva tänkandet. Konsekvenser för idrottsforskningen. Tre professorers erfarenheter av forskning på mänskliga studieobjekt”. Ninitha, som vid sidan av forskningen arbetar på GIH:s bibliotek, föredrog också på ett lysande sätt sitt uppsatsämne; hon är tveklöst en framtida forskartalang.

Vid sidan av Lars-Magnus Engström som avslutande plenarföreläsare hade vi också docent Peter Schantz, GIH, som talade om ”rörelse, hälsa och miljö – utmaningar i en ny tid”, Ingemar Linnell, förbundskapten i handboll, som berättade om ”att ladda om och att ta över” (efter den framgångsrike ”Bengan” Johansson) samt Dr Markus Gerber från Institute for Exercise and Health Science i Basel. Gerber presenterade en internationell komparativ och kvalitativ studie rörande idrottsämnet, som mynnat ut i en tjock bok på närmare 700 sidor – International Comparison of Physical Education. Concepts-Problems-Prospects. Ansvarig för det svenska avsnittet var Claes Annerstedt, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. Gerber var en av två redaktörer för boken.

Vi hade också en uppmärksammad posterutställning med nära 15 bidrag. En nyhet för året var att vi utlyste en tävling om bästa poster – en tävling som vanns av Ann-Christin Sollerhed kring ämnet barns och ungdomars fysiska kapacitet. Priset bestod av ”fri lejd” (resa, logi och konferensavgift) till nästa  SVEBI-konferens – på Luleå Tekniska Universitet den 21 – 22 november 2007. Man kan verkligen säga att ”Lollo” hade ett lyckat 2006 med disputation på våren och postervinst på hösten! Luleåkonferensen kommer att föregås av ett mer avgränsat forskarseminarium den 20 november kring ett ännu inte bestämt, aktuellt tema. Boka gärna in konferensen redan nu i din kalender. Mer om konferensen i kommande nummer av SVEBIs medlemsskrift Idrottsforskaren, samt på idrottsforum.orgs löpsedel.Copyright © Anders Östnäs


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann