Book reviews

OL og politikk: To bøker, mange perspektiver

Jon Helge Lesjø recenserar två antologier om olympiska spelen, The ‘Olympic and Paralympic’ Effect on Public Policy av Daniel Bloyce & Andy Smith (red), och Delivering Olympic and Elite Sport in a Cross Cultural Context: From Beijing to London av Fan Hong & Lu Zhouziang (red), båda utgivna av Routledge.

Finsk folkidrott fotograferad

Maximilian Stejskals originella doktorsavhandling från 1954, Folklig idrott (Svenska litteratursällsk. i Finland), uppmärksammas ånyo i ord men framför allt i bild i och med utgivningen av Maximilian Stejskal: Folklig Idrott (Edition Patrick Frey). Isak Lidström, förundras, gläds och imponeras av Stejskals djärva avhandlingen och av det märkvärdiga bildmaterialet.

Universal play at home and beyond

Henning Eichberg has collected a number of his writings on play, some old, some newly revised, some hitherto unpublished, in a new volume from Routledge, Questioning Play: What play can tell us about social life. Our reviewer is Ejgil Jespersen, and his careful, critical reading yielded a review that works well as an introduction to the book as well as to Eichberg’s œuvre in general.

Spännande resultat och intressanta metodologiska överväganden i svårgenomtränglig text

Bode Janzons historiska forskning om Värmlandsidrotten, Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering (Bokförlaget idrottsforum.org) representerar en ny inriktning inom idrottshistorisk forskning. Det är krävande läsning, menar vår recensent Leif Yttergren, som dock hittar spännande ingångar i den myllrande empirin.

Enjoyable and important publications on fitness, body, gender and globalization

Morten Renslo Sandvik has read two books by Jesper Andreasson and Thomas Johansson, Fitnessrevolutionen: Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering (Carlssons) and The Global Gym: Gender, Health and Pedagogies (Palgrave Macmillan), which together add up to a valuable account of the contemporary global fitness culture.

The, one, or the one legacy of Bosman?

The Bosman judgment is considered from a number of angles in the anthology The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship between EU Law and Sport edited by Antoine Duval & Ben Van Rompuy (TMC Asser Press). Our reviewer Mikael Hansson finds valuable contributions as well as less so, and would perhaps have liked a slightly counterfactual approach as well.

Betydelser av tu-delning och ämnet idrott och hälsa

Owe Stråhlman har läst Inga Oliynyks licentiatsuppsats från 2014, Att göra tudelning: Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv (Malmö högskola). Flera av hans anmärkningar är nog främst avsedda för handledaren; på ett övergripande plan ser han boken som ett väsentlig bidrag till kunskapsfältet.

Viktigt bidrag till forskningen om idrottslärarens övergång från student till fullgången praktiker

I sin Workplace Learning in Physical Education: Emerging teachers’ stories from the staffroom and beyond (Routledge) framhåller författarna Tony Rossi, lisahunter, Erin Christensen & Doune Macdonald betydelsen av arbetsplatspraktik för blivande idrottslärare. Vår recensent är Mikael Londos, och han instämmer i bokens grundtanke om än inte i alla dess delar.

En undersökning av ridlärares specifika pedagogiska och didaktiska utmaningar

Susanne Lundesjö Kvarts licentiatuppsats Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie (Uppsala universitet) är en tankeväckande skrift som diskuterar pedagogiska och didaktiska problem inom ridskoleverksamheten, dock med ett onödigt stolpigt språk, menar Petra Andersson som önskat en mer flyhänt språkhantering.

Viktiga och nyttiga insikter om idrottslärares dokumenteringsmödor: Det är inte alltid så lätt men det är fullt möjligt

Licentiatuppsatsen Vad betyder OK+?: En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa av Rickard Håkanson (GIH) problematiserar ett centralt och komplicerat inslag i idrottslärarens arbete, att dokumentera elevers kunskapsutveckling. Lena Larsson menar att uppsatsen är ett viktigt kunskapsbidrag för idrottslärare.