Uppdatering #99   |   Publicerad onsdagen den 15 oktober 2008  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: TEMA: Den svenska idrottsstödsutredningen, med texter av Nils Asle Bergsgard, Ingrid Elam, Lars-Magnus Engström, Mats Franzén, Bjarne Ibsen och Tomas Peterson • Sex bokrecensioner, om synen på dopning bland elitidrottare, om norska idrottsdilemman, om fotboll och religion, om dansk idrottsdidaktik, om kommersiell fotboll i Sverige, om supportervåld i USA • En ny bok av Peter Dahlén om sport och medier • Dansk undersökning om skillnader i barns idrottsdeltagande • Filmspalten: Peter Dahlén om Somebody Up There Likes Me • Konferens om idrott och filosofi i Skottland • Introduktion till den amerikanske sportjournalisten Dave Zirin • Ny webdesign för Norges Idrettshøgskole • Konferens om kvalitativ idrottsforskning • Presentation av Sveriges Olympiahistorikers Förening • Idrottshistoriska seminarier i Stockholm • Institut for Idræt i oktober • Redaktionell kommentar • Tidskriftsnytt • Nya konferenser på konferenskalendariet
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök

Mycket har hänt sedan de första svenska idrottsföreningarna såg dagens ljus under 1800-talets första hälft. Den organiserade idrottens utveckling från en spirande frivilligaktivitet till en av landets största massrörelser har varit en lång process, intimt kopplad till betydande samhällsförändringar i form av tilltagande industrialisering och urbanisering, och framväxten av det moderna välfärdssamhället. Den svenska staten tog tidigt ett ekonomiskt ansvar för idrotten; redan 1877 betalade man ut ett engångsbidrag till en gymnastikförening på utlandsresa, och 1913 beslutade riksdagen om ett generellt statsanslag till idrotten på 100 000 kronor årligen. Med inrättande av AB Tipstjänst 1934 och beslutet att hela bolagets vinst skulle gå till idrotten, ökade stödet till idrotten till 13 miljoner 1938. 2008 uppgick det statliga stödet till idrotten till 1,8 miljarder kronor.

Statens ökade ekonomiska åtagande motsvarar en ökning av antalet svenskar som engagerar sig inom idrottens alla föreningar och förbund. 1910 organiserade Riksidrottsförbundet 570 idrottsföreningar i hela landet. Vid 1940-talets slut hade antalet föreningar vuxit till 5 790 och medlemsantalet till 390 000 Idag räknas antalet föreningar till 20 000, och antalet medlemmar i dem till 3 miljoner. Idag är således var tredje svensk medlem – om än ej aktiv sådan – i en idrottsförening. Bara antalet frivilliga funktionärer beräknas till 600 000. Mellan 1997 och 2007 nästan tredubblades Riksidrottsförbundets omsättning, från 600 miljoner till drygt 1,7 miljarder kronor. Under de senaste 20–30 åren har sport blivit den viktigaste inkomstkällan för tv-stationer, samtidigt som försäljning av tv-rättigheter är en livsavgörande intäkt i många idrotter världen över. Den ofrånkomliga slutsatsen är att idrotten i världen och i Sverige är en dominerande samhällskraft och en viktig angelägenhet inte bara för folket utan också för statsmakten. Med en ny regering vid makten – en borgerlig allians vann regeringsmakten 2006 – ter det sig naturligt att den sjätte statliga idrottsutredningen sedan 1921 tillsattes år 2007. Under beteckningen Idrottsstödsutredningen var uppdraget för enmansutredaren, professorn i idrottsvetenskap vi Malmö högskola Tomas Peterson, att utvärdera om effekterna av statens omfattade ekonomiska stöd till idrotten överensstämmer med den statliga idrottspolitikens syften, att föreslå en framtida inriktning på statsstödet till idrotten, samt att ta fram indikatorer för att mäta det statiga stödets effekter.

Tomas Peterson
Inledning

Tomas Peterson lade fram sitt betänkande den 4 juni 2008. Mitt under brinnande remisstid har idrottsforum.org samlat synpunkter från några tongivande nordiska idrottsforskare på Petersons betänkande, som fått titeln Föreningsfostran och tävlingsfostran: En utvärdering av statens stöd till idrotten (SOU 2008:59). Dessa synpunkter publiceras nu i fem artiklar av skiftande längd och inriktning i en temauppdatering, med en inledande sammanfattning av utredningens betänkande av utredaren själv. Läs Tomas Petersons inledning här

Nils Asle Bergsgard
Et norsk blikk på svensk idrettspolitikk

Nils Asle Bergsgard är seniorforskare vid International Research Institute of Stavanger (IRIS). Han disputerade 2005 på en avhandling om norsk idrottspolitik, Idrettspolitikkens maktspill: Endring og stabilitet i den idrettspolitiske styringsmodellen, och han är således väl skickad att anlägga ett komparativt norskt perspektiv på den svenska statens idrottspolitik. Bergsgard väljer att fokusera de skillnader som gör skillnad, framför allt de institutionella förhållandena och penningströmmarna – ”follow the money”. Han konstaterar avslutningsvis att en väsentlig skillnad mellan Sverige och Norge i det här sammanhanget är att i Norge finns inget intresse från vare sig staten eller idrottens organisationer att via en offentlig utredning störa ett av alla önskat status quo. Läs Nils Asle Bergsgards kommentar här

Ingrid Elam
Målen, medlen – och de som fördelar dem

Ingrid Elam är dekanus vid Malmö högskolas nyaste område, Kultur och samhälle. Hon doktorerade 1985 i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, och har bland annat varit kulturchef på Göteborgs-Tidningen (GT), Göteborgs-Posten (GP) och Dagens Nyheter (DN) samt områdesprefekt för Konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö högskola. Elams analys av Idrottsstödsutredningens betänkande tar sin utgångspunkt i en jämförelse mellan idrottsfältet och kulturfältet i Sverige, och i det faktum att det parallellt med Petersons utredning pågått – och fortfarande pågår – en statlig utredning om kulturpolitiken. Jämförelsen ådagalägger intressanta skillnader och likheter mellan såväl fälten som den förda och tänkta politiken, och leder till ett ifrågasättande av vissa bärande principer i betänkandet. Läs Ingrid Elams kommentar här

Lars-Magnus Engström
Balansgång mellan samhällsnytta och egenvärde

Lars-Magnus Engström är nestorn i svensk idrottspedagogik. Tidigare professor vid tidigare Lärarhögskolan i Stockholm, professor vid GIH i beetendevetenskaplig idrottsforskning med inriktning mot idrottspedagogik, professor i idrottspedagogik vid Malmö högskola, har han författat en rad böcker och artiklar och idrott och pedagogik, om behovet av fysisk aktivitet, om barns och ungdomars idrottsvanor och vuxnas motionsvanor. Engström ställer sig i princip bakom utredarens analyser och förslag, men han hade gärna sett fördjupade resonemang kring kopplingen idrott och hälsa, liksom när det handlar om barns och ungdomars situation inom den organiserade idrotten. Och han delar inte fullt ut utredarens förtroende för Riksidrottsförbundets förmåga att handskas med många av de problem som den organiserade idrotten dras med och som lyfts fram i utredningen. Läs Lars-Magnus Engströms kommentar här

Mats Franzén
Idrottens svarta låda och andra okända storheter

Mats Franzén är professor i sociologi vid Uppsala universitet. Han är verksam vid Sociologiska institutionen samt vid universitetets Institut för bostads- och urbanforskning, IBF, i Gävle, där hans främsta intressen är urbana studier samt idrottsforskning. Han bedriver bland annat ett longitudinellt fotbollsprojekt i samarbete med idrottsstödsutredaren. Franzéns konstaterar inledningsvis att han inte skulle ha accepterat det utredningsuppdrag som resulterade i betänkandet han här kommenterar. Skälet är de problem som det innebär att utforma indikatorer för att mäta effekterna av statsstödet till idrotten, indikatorer som dessutom ska kunna göra verksamheten styrbar. I sin kommentar problematiserar han just denna aspekt av utredningsuppdraget i en analys som tar sin utgångspunkt i nya krav på offentlig administration och som bland annat inbegriper idrottens svarta låda. Läs Mats Franzéns kommentar här

Bjarne Ibsen
Kvalificereet analyse som ikke anfægter den korporative idrætsmodel

Bjarne Ibsen är professor i statsvetenskap vid Syddansk Universitet i Odense, där han också leder Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Ibsen är en av de ledande politologiska idrottsforskarna i Norden, med sin huvudsakliga forskningsinriktning mot organiseringen av frivilligsektorn och det civila samhället, med särskild tyngdvikt vid idrott. Mellan 2003 och 2007 satt han i styrgruppen för det stora norska forskningsprogrammet ”Idrett, samfunn og frivillig organisering”. Ibsen inleder sin kommentar med att ”Föreningsfostran och tävlingsfostran er den mest kompetente og interessante betænkning om den organiserede idræt, som er udarbejdet i Sverige, Norge og Danmark de seneste 30 år”, och han syftar främst på det teoretiska fundamentet; han beklagar dock att teorin inte får större genomslag i analyserna. Han har också synpunkter på folkrörelsebegreppet, på hälsoperspektivets nedprioritering, och på vissa av utredningens förslag. Läs Bjarne Ibsens kommentar här

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Titta in på

idrottsforum.org stöds under 2008 av följande organisationer:

idrottsforum.orgs systersajter i Norden:
Ny bok om sport och medier

Nöjd författare
Vi noterar med glädje att forumets flitige skribent Peter Dahlén, efter fem års arbete nu utkommit med sin nya bok Sport och medier: En introduktion (IJ-forlaget). Det är väl använda fem år – vid sidan om forskning och undervisning och annat skrivande; det har blivit en introduktionsbok på över 600 sidor som tar upp de flesta tänkbara aspekter på sport kopplat till medier i vid mening. Vi gratulerar Peter, och längre fram kommer vi att publicera en utförlig recension av boken.
Skillnader i barns idrottsdeltagande

I Overblik, nyhetsbrevet för oktober från Idrættens Analyseinstitut, Idan, i København, konstateras bland mycket annat att barns idrottsdeltagande i storstadskommunerna minskar, och är betydligt lägre än i landsbygdskommuner. I en rapport, Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse av Gert Nielsen och Bjarne Ibsen vid Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, redovisas stora skillnader i idrottsdeltagande mellan regioner och mellan kön.

Sammanfattningsvis konstateras att skolklassnivå, hemkommun, faderns idrottsdeltagande, och barnets kön har starkast inverkan på barns idrottsdeltagande. Sekundära bestämningsfaktorer är moderns idrottsdeltagande, etnisk härkomst, familjeförhållanden samt föräldrarnas anknytning till arbetsmarknaden.

Bjarne Ibsen
Det är med andra ord en rad faktorer som påverkar avhoppen från idrotten, varav vissa kan påverkas. ”Analysen visar att bortfallet inte är så opåverkbart som många har trott”, säger Bjarne Ibsen till Overblik. ”Om det finns möjlighet att ägna sig åt den idrott som unga föredrar, och det finns en stödjande miljö, främst från föräldrar och nära vänner, så kan bortfallet reduceras betydligt.”

Ta hem rapporten från Idans rapportarkiv, och abonnera på Idans nyhetsbrev på institutets hemsida.

Sport för alla! Den andra europeiska Sport for All Congress äger rum i fantastiska Barcelona den 23–25 oktober 2008. En av arrangörerna, ISCA, menar att detta är den viktigaste Sport for All-händelsen 2008. Kongresstemat är Sport and Health: From Theory to Practice och det börjar bli dags att registrera sig. Gå till konferenshemsidan för all information.

Gendopning är en fråga som tränger sig på och som redan vållat kontroverser bland idrottsfolk och idrottsvetare. Ett internationellt symposium, på temat Gene Doping in Sports ska gå av stapeln den 25–27 oktober 2008 i Florens, Italien. Arrangör är University of Florence Department of Paediatrics Genetics and Molecular Medicine, och WADAs logga finns också på inbjudan. Inbjudna talare är bland andra Angela Scheider, Arne Ljungqvist, Andy Miah och Giuseppe Lippi. Läs mer om konferensen här.

German Historical Institutes i Washington DC och Warszawa arrangerar tillsammans konferensen A Whole New Game: Expanding the Boundaries of the History of Sports på institutet i Washington, den 30/10–1/11 2008. Deadline för papers är dessvärre passerad. Men det hela verkar spännande, och i väntan på en konferenshemsida finns mer att läsa i Call for Papers.

NASSS, de nordamerikanska idrottssociologernas förening, har förlagt sin årliga konferens 2008 till Mile High City, det vill säga Denver, CO. Konferensen äger rum den 5–8 november 2008, och ett Call for Sessions har lagts ut på konferenshemsidan. Call for Papers ”kommer snart”.

ISSOC 2008 står för International Conference on Childhood Obesity, den första internatioella konferensen någonsin på detta tema som ägt rum i Hongkong, och som går av stapeln den 13–16 november 2008. Arrangör är Department of Sports Science and Physical Education, Faculty of Education, CUHK, och initiativtagare är professor Youlian Hong. Frågor besvaras av Dr. Violette Lin, men det mesta går att utläsa av konferenshemsidan. Deadline för abstracts är passerad.

Youth Sport 2008 arrangeras av Idrottsfakulteten vid universitetet i Ljubljana, och äger rum den 14–16 november 2008. Man inbjuder forskare inom skilda idrottsvetenskapliga fält att medverka med papers som stämmer överens med något av symposiets fem teman, Youth lifestyles, Trends in PE teaching, Competitive youth sport, Medical aspects of youth sport, samt University sports. Deadline för abstracts är passerad. Symposiet är flerspråkigt, dvs man håller sin presentation på valfritt språk. Symposiet kostar inte mycket, och man kan bo billigt. Konferenshemsidan innehåller denna och annan matnyttig information.

Idrott och samhälle Det EU-finansierade forskningsprojektet Sport and Social Capital in the European Union vid Institutet för offentlig förvaltning, Univesitá Bocconi i Milano, arrangerar en internationell konferens på temat The Social Impact of Sport Governance & Management i Milano den 20–22 november 2008. Konferensspråket är engelska. Man inbjuder nu europeiska idrottsforskare att inkomma med abstracts på 250 ord för paper- eller posterpresentation. Deadline är dessvärre passerad. Läs Call for Abstracts och mer om konferensen på konferenshemsidan.

SMAANZ 2008 The Sport Management Association of Australia and New Zealand håller sin årliga konferens den 26–29 november 2008 i Fremantle, Western Australia. Konferensens tema är Raising the Bar: Promoting Excellence in Sport Management, och vilka tankar som döljer sig bakom denna stolta paroll framgår av konferenshemsidan.

International Association of Sports Law (IASL) håller sin årliga konferens den 27–29 november 2008 i Aten, Grekland. Deadline för abstracts är dessvärre passerad, men man kan ju alltid lyssna på andras papers. För mer information, gå till konferenshemsidan.

NY Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport träffas i år på Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, det vill säga Lärarhögskolan därstädes, den 27–30 november 2008. Här ska diskuteras forskningen kring genus, kvinnor och sport med historiskt, sociologiskt och pedagogiskt fokus. Deadline för abstracts på 250 ord är den 20 oktober. Läs hela Call for Papers här.

Idrott och ras i Sydney Till minnet av Jack Johnsons seger över Tommy Burns i Sydney för 100 år sedan, arrangeras konferensen Sport, Race and Ethnicity: Building a Global Understanding för att utröna hur föreställningar om ”ras” och etnicitet format internationell idrott. Konferensen äger rum mellan den 30 november och 2 december 2008. Deadline för abstracts är dessvärre passerad- Besök den fullmatade och väl illustrerade konferenshemsidan.

NYTT DATUM Svensk Förening för Sport Management (SFSM) anordnar en ”workshop/konferens” på temat Sport Management som akademiskt utbildningsområde – innehåll och avgränsningar. Det hela äger rum onsdagen den 10 december på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Den som är intresserad får skriva en rad till PG Fahlstrom och meddela det!

Idrott, sexualitet och kultur. På detta tema hålls en konferens den 18–20 mars 2009, på Ithaca College, Ithaca, New York. Forskare, forskarstuderande, studenter, politiker, aktivister och idrottsfolk är välkomna att bidra med papers som behandlar olika aspekter av heterosexism och hbt-fobier inom idrotten. Keynote-talare är basketstjärnan och hbt-aktivisten John Amaechi Deadline för bidrag var redan den 15 september. Besök gärna konferenshemsidan.

En internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. CfP, som finns att läsa här har ingen uppgift om arrangerande organisation; ytterligare information utlovas till den 1 juli, men det löftet har inte hållits.

Niagara University Sport Management Conference äger rum den 3–4 april 2009. Mer information här senare.

PSA Sport and
Politics Group
, det vill säga specialistgruppen för idrottspolitik inom Political Studiess Association, avser att ha ett par paneler vid PSAs årliga konferens den 7–9 april 2009 i Manchester, England. PSA-konferensens övergripande tema är Challenges for Democracy in the Global Era, och det gäller också i viss mån de idrottspolitiska inslagen. Deadline är dessvärre redan passerad. Någonting om detta borde komma upp på sportpolitics.net, men kolla under tiden in PSAs konferenshemsida.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är den 1 december 2008. Läs igenom alla guidelines noga, de är alla utlagda på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är den 14 november 2008. Call for Papers med mera finns på konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Något Call for Papers finns inte, men väl en tidsplan. Deadline för abstracts är den 31 oktober 2008. Senast den 30 november måste man anmäla sig för att få den lägre avgiften (359 € för medlemmar). Den som avser att presentera ett paper måste anmäla sig senast den 30 januari. Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferensemsidan för ytterligare information.

The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Detta blev känt för ett par veckor sedan, och närmare information ska komma. Besök gärna SLAs hemsida.

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är den 30 april 2009. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.


Välkommen till idrottsforum.orgs nittionionde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 29 oktober 2008. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artiklar, Kutte Jönssons om djuretiska frågor inom idrotten och Henning Eichbergs om fitnessindustrins sociologi, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 213 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 189 nordiska idrottsforskare. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Nej, det blev inte Maldiverna i år...
Nästa uppdatering är den hundrade sedan idrottsforum första gången uppenbarade sig på webben den 6 juni 2003. Vi har funderat en hel de på hur detta skulle firas, eller markeras. Den första tanken var att förlägga en direktsänd konferens på löpet under själva uppdateringsdagen, den 29 oktober, med streamade bidrag från idrottsforskare i hela Norden. Dessvärre visade sig detta vara en alltför omfattande och komplicerad apparat, både innehållsligt och tekniskt, och planen fick överges.
Vi fick istället jobba med Plan B, som innebar att alla som på något sätt bidragit till forumet under de gångna 99 uppdateringarna skulle bjudas att med chartrade plan flyga till Maldiverna för att i en vecka under lättsamma former diskutera idrott och vetenskap. Dessvärre hoppade den tilltänkte sponsorn, Svenska Spel AB, av – det blev med andra ord inte den där lottovinsten som har krävts för att det hela skulle gå i hamn rent ekonomiskt.
Någon Plan C fanns inte i beredskap; å andra sidan, kanske det lämpligaste, det absolut bästa sättet att fira forumets första century (så resonerades det under galgen), skulle vara att bara köra på som vi alltid gjort sedan uppdatering #1. Publicera artiklar och recensioner och featuretexter och ett fullmatat löp med allehanda notiser från idrottsforskningens underbara värld. Som om inget hade hänt.
Och så får det alltså bli. Kanske med en bild på en champagneflaska på löpet (och kanske en riktig flaska bubbel på redaktionen), men annars ganska mycket som vanligt. Två artiklar, en av Rasmus Storm och Klaus Nielsen om nedgången för dansk elitidrott, och en av
Szilvia Perenyi om ungerska ungdomars idrottssyn – den senare ingår i vårt pågående tema Children, Childhood and Sports. Dessutom skriver Kutte Jönsson en kommentar till senare tids klagomål på jämställdhetsarbetet inom svensk idrott, och Bosse Carlsson rapporterar från sport management-konferensen i Heidelberg i september.
Och, som vanligt, recenseras sex idrottsvetenskapliga böcker, Färdväg mot stjärnorna: Umeå IK:s damfotbollslag 1985–2005 av Susanne Granberg (Torbjörn Andersson);
Villains: The Inside Story of Aston Villa’s Hooligan Gangs av Danny Brown & Paul Brittle (Halvdan Haugsbakken); World of Hockey: Celebrating a Century of the IIHF av Szymon Szemberg & Andrew Podnieks (red) (Tobias Stark); Inspiration til talentudvikling: Et psykologisk perspektiv av Kristoffer Henriksen (red) (Joakim Ingrell); Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv av Susanna Hedenborg (Eva Ramel); samt The Regulation of Sport in the European Union av Barbara Bogusz, Adam Cygan & Erika Szyszczak (red) (Bo Carlsson).
Vi hoppas att ni hänger med till målsnöret för de första hundra, och sedan vidare in i vad som väl närmast börjar kännas som ett maratonlopp.

Kjell E. Eriksson
Redaktör

SPORTFILMEN IV:
Mästerlig
Paul Newman som
Rocky GrazianoUnder ett antal uppdateringar framöver kommer Peter Dahlén att presentera spelfilmer som handlar om idrott.

Peter Dahlén disputerade 1999 vid Göteborgs universitet på en avhandling om den svenska radiosportens historia. Idag är han en av Nordens ledande mediesportforskare, och är verksam som førsteamanuensis vid Institutt for informasjons- och medievitenskap, Universitetet i Bergen, och är därtill Professor II vid Norges Idrettshøgskole, NIH.

Peter Dahléns samling av sportfilmer är nästan lika stor som hans intresse för den genren inom populärunderhållningen, och vi kan utlova en spännande serie sportfilmspresentationer framöver.

Den fjärde filmen i Peter Dahléns sportfilmserie knyter an till Paul Newmans bortgång i cancer häromveckan, 83 år gammal. Många av Newmans stora filmroller har nämnts i samband med hans frånfälle, men, konstaterar Pater Dahlén, mera sällan hans två stora sportfilmer Somebody Up There Likes Me (1956) och Slap Shot (1977). Den senare är förmodligen den bästa hockeyfilmen som gjorts, och många håller den förra, filmen om Rocky Graziano, för den främsta boxningsflmen. Det är denna film som är föremål för Dahléns intresse.

Filmen följer mellanviktsmästarens liv från uppväxten som Rocky Barbella, juvenile delinquent i New Yorks Little Italy, via tiden i fängelse och, betydligt mera kortvarigt, i armén, fram till det att han som desertör tar sig namnet Rocky Graziano och inleder en särdeles slingrig och skumpig väg till mästartiteln. Filmen, bara hans andra, innebar Paul Newman genombrott som filmskådespelare; hans väg till stjärnorna följde en betydligt rakare bana.

Läs Peter Dahléns fjärde filmspalt här

“THE BEST YOUNG SPORTSWRITER IN AMERICA”

Vi har nöjet att presentera
Dave Zirin

Citatet ovan kommer från den amerikanske författaren Robert Lipsyte. Howard Zinn, legendarisk amerikansk historiker, statsvetare, samhällskritiker, och redaktör för serien ”People’s History” från bokförlaget The Free Press, säger att ”[i]f there was an award for ‘Most Valuable Sportswriter,’ I would vote for Dave Zirin. His writing combines vivid narrative, good humor, impressive knowledge of the game, and a keen awareness of the connection between sports and the world outside.” Zirin är också den förste sportskribenten någonsin på The Nation, en tidskrift för politik och kultur som grundades 1865 och som beskriver sig själv som ”the flagship of the left”.

Dve Zirin.
Foto Jared Rodriguez
Dave Zirin, denne sportjournalistikens nya superstjärna, är uppenbart en intressant person att lära känna, även, som i vårt fall, indirekt genom hans skrivande. Och vi kommer att få ta del av hans skrivande framöver, direkt och indirekt. idrottsforum.org har fått tillstånd att återge en debattartikel av Dave Zirin från amerikanska sociologförbundets tidskrift Contexts, med rubriken ”Calling Sports Sociology Off the Bench”. Där hävdar han att idrottssociologer bör överge sin ängsliga inställning till sitt forskningsobjekt och istället gå i spetsen när det gäller att avslöja lögner och vanföreställningar om och inom idrotten. På så sätt kan idrottssociologin bli relevant i dagens idrottsvärld och få en ny publik. – Artikeln är planerad att ingå i uppdateringen den 12 november.

I juluppdateringen kommer vi att publicera en recension från Peter Dahléns ymniga penna av Dave Zirins två första böcker, What’s My Name. Fool? Sports and Resistance in the United States (2005) och Welcome to the Terrordome: The Pain, Politics, and Promise of Sports (2007). Och i uppdateringen den 4 februari 2009 komer en recension av Zirins senaste bok, A People’s History of Sports in the United States: 250 Years of Politics, Protest, People, and Play (2008), skriven av Ian Mcdonald. Och vem vet, det kan bli mer...

För den som inte har lust att vänta så länge som fyra veckor på att få ta del av Dave Zirins idrottsälskande och idrottskritiska tankar rekommenderar vi ett besök på Edge of Sports, Zirins hemsida med en ny krönika varje vecka om idrott och politik, var för sig eller tillsammans. Inte sällan handlar det om de amerikanska nationalidrotterna, men arkivet, som sträcker sig ett år tillbaka i tiden, rymmer åtskilliga godbitar av allmänt intresse, till exempel den från augusti i år där han jämför de olympiska spelen med McDonalds, och jämställer i den analogin kvinnornas gymnastik med The Big Mac. Den senaste krönikan berättar om när Sarah Palin, värsta hockeymorsan, buades ut ur Wachovia Center dit hon kom häromdagen för att drop the puck i matchen mellan Philadelphia Flyers och New York Rangers – Philadelphia är en så kallad swing state. Kolla in händelsen på YouTube och läs Zirins krönika.

På sajten finns också Zirins biografi, utförliga presentationer av hans böcker, berömmande ord från branschfolk, och hans talarkalender; Dave Zirin är en eftersökt talare och debattpaneldeltagare i stort och smått. Och dessutom finns hans radioutsändningar som podradio. Varje vecka levererar han en radiosportkrönika till webbradiobolaget Left Jab – Beer, Gear & Politics. Här är Zirins Edge of Sports Radio ett av tre återkommande program, tillsammans med Left Jab och Hidden America.

Dave Zirin är den nya tidens sportkrönikör, provokativ, högljudd och med mycket attityd, men han skiljer ut sig från sina likar genom sin kunnighet och analytiska skärpa. Läs Zirin och få ett kritiskt perspektiv på sport idag!

Historiker med olympiska intressen

Sveriges Olympiahistorikers Förening (SOF) bildades 1986 med syftet att samla personer som är intresserade av den olympiska rörelsen och olympiska spel. SOF skall sprida information och kännedom om OS och dess historia, och verka för kontakter, samarbete och utbyte av information mellan olympiavänner såväl som mellan forskare, idrottshistoriker och statistiker. Föreningen har nära kontakter med såväl Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Olympiska Akademi som Olympiska Guldklubben och lokala idrottshistoriska sällskap och museer. En hemsida lär komma inom en snar framtid – vi återkommer till det.

SOF har för närvarande cirka 250 medlemmar; det stora OS-intresset just detta år har lett till en trettioprocentig ökning. Medlemskap kostar 170 kronor per år, och betalas in på postgiro 541410-7. Det går också bra att kontakta Tommy Wahlsten via epost eller telefon 0705-398042. Som medlem erhåller man föreningens tidskrift SOF-Bulletinen, som utkommer med fyra nummer per år. Vi har just försetts med det senaste numret, 3/2008, den sjuttiosjätte utgåvan totalt sett.

Det nya numret av SOF-bulletinen innehåller som väntat en hel del som är relaterat till årets OS i Beijing, på de välfyllda och i färg illustrerade 44 sidorna i A4-format. Här finns således en artikel av Örjan Westberg om Jörgen Perssons försök att ta medalj i sitt sjätte OS, två artiklar av Tomy Wahlsten om svenska OS-äventyr i cykelsporten och en om svenska OS-roddare, en text av redaktören själv, Thord Eric Nilsson, om det svenska dubbelsilvret i tennis. Därtill rejält med OS-statistik samt diverse OS-historiska texter och notiser.

idrottsforum.org kommer snarast att ansöka om medlemskap, och vi rekommenderar våra OS-intresserade surfare att göra sammaledes.

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det kommit fyra nya tidskriftsnummer, alla med ett speciellt tema, och vi presenterar i vanlig ordning däri ingående artiklar.

Journal of Teaching in Physical Education Vol 27 No 4 (2008) är, som traditionen bjuder, en monografi, denna gång på temat ”Model-Based Instruction in Physical Education: The Adoption of Innovation”. Gästredaktörer och huvudsakliga författare har Rachel Gurvitch, Michael W, Metzler och Jacalyn Lund varit. Numret innehåller nio artiklar/kapitel (abstracts saknas):

Researching the Adoption of Model-Based Instruction—Context and Chapter Summaries av Rachel Gurvitch, Jacalyn Lund och Michael W. Metzler; Adoption of Instructional Innovation Across Teachers’ Career Stages av Michael W. Metzler, Jacalyn Lund och Rachel Gurvitch; Student Teachers’ Implementation of Model-Based Instruction: Facilitators and Inhibitors av Rachel Gurvitch, Bonnie Tjeerdsma Blankenship, Michael W. Metzler och Jacalyn Lund; Measuring Pupil Learning—How Do Student Teachers Assess Within Instructional Models? av Jacalyn Lund och Mary Lou Veal; Introducing Innovation to Those Who Matter Most—The P–12 Pupils’ Perceptions of Model-Based Instruction av Michael W. Metzler, Bryan McCullick; Implementation of Model-Based Instruction—The Induction Years av Rachel Gurvitch och Bonnie Tjeerdsma Blankenship; Influences on Cooperating Teachers’ Adoption of Model-Based Instruction av Jacalyn Lund, Rachel Gurvitch och Michael W. Metzler; The Diffusion of Model-Based Instruction by Establishing Communities of Practice av Michael W. Metzler, Jacalyn Lund och Rachel Gurvitch; Pedagogical Content Knowing for Model-Based Instruction in Physical Education and Future Directions for Research av Jacalyn Lund, Michael W. Metzler och Rachel Gurvitch.


International Journal of the History of Sport Vol 25 No 13 (2008) har temat ”The Balkan Games and Balkan Politics in the Inter-war Years: (1929–1939): Politicians in Pursuit of Peace”, med följande artiklar (abstracts saknas, liksom uppgift om artikelförfattare):

Sport, Politics and International Relations in the Twentieth Century; Balkan Politics: Relations between Greece and the Balkan States in the Inter-war Years and the Role of the Great Powers in the Region; Sport in the Balkans Before the Early 1930s; Sport, Politics and International Relations in the Balkans: the Balkan Games from 1929 to 1932; Sport, Politics and International Relations in the Balkans: the Balkan Games from 1933 to 1935; Sport, Politics and International Relations in the Balkans: the Balkan Games from 1936 to 1939.


Journal of the Philosophy of Sport Vol 35 No 2 (2008) har ett partiellt tema om filosofen Bernard Suits (f 1925), känd bland annat för boken The Grasshopper: Games, Life and Utopia:

An Impromptu Visit to Rien-à-Faire: A Tribute to Bernard Suits av M. Andrew Holowchak; “Some Further Words on Suits on Play” av William J. Morgan; Gaming Up Life: Considerations for Game Expansions av Scott Kretchmar; The Paper World of Bernard Suits av Allen Back; Good Grasshopping and the Avoidance of Game-Spoiling av Deborah P. Vossen; Fairness and Performance Enhancement in Sport av Craig L. Carr; Representing Redskins: The Ethics of Native American Team Names av Peter Lindsay.


Sport in Society Vol 11 No 6 (2008) har temat ”Sport, mass consumerism, and the body in modern Spain”:

Regeneracionismo del cuerpo: the arguments for implanting athletics in Spain av Andrew McFarland; Theatrical reform and the emergence of mass culture in Spain av Clinton D. Young; When the Bounding Basque met the Brown Bomber: race and ethnicity in world boxing before the Second World War av Brian D. Bunk; Tourism, modernization, and difference: a twentieth-century Spanish paradigm av Sasha Pack; Uno, don, tres, cuatro: modern women docile bodies av Aurora G. Morcillo; Learning and representation: the construction of masculinity in football. An analysis of the situation in Spain av Ramn Llopis Goig; Loyalties, commodity and fandom: Real Madrid, Bara and Athletic fans versus 'La Furia Roja' during the World Cup av Elga Castro-Ramos; The other Basque subversives: Athletic de Bilbao vs. the new age of soccer av Juan Carlos Castillo; Using the Internet to strengthen its identity: the case of Spanish football av Liz Crolley.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Sex nya böcker med idrottsvetenskaplig relevans recenseras i den här uppdateringen, och därigenom når vi redan i mitten av oktober 100 recensioner för 2008. Det har slumpat sig så att fem av böckerna är utgivna i Skandinavien.

Från Århus i Danmark kommer Ask Vest Christiansen och Verner Møller, och deras bok Mål, medicin og moral: Om eliteatleters opfattelse af sport, doping og fairplay (Syddansk Universitetsforlag) kartlägger attityderna till dopning bland elitatleter. David Hoff recenserar.

Den framgångsrika satsningen i Norge på ett tioårigt forsknings-program om idrott, samhälle och frivillig organisering avslutades i fjor, och nu föreligger en sammanfattande slutrapport, Idrettens dilemmaer: Rapport fra forskningsprogrammet «Idrett, samfunn og frivillig organisering» (Akilles), sammanställt av Andreas Hompland. Thomas Persson har läst den.

Fotboll och religion är temat för Petter Karlssons nya bok Guds hand: Om röda djävlar och glidtacklande helgon (Verbum Cordia). Vår recensent Frank Östergren fick sig till livs en riktigt bra fotbollsbok.

När forumet publicerar recensioner av läroböcker för idrottslärar-utbildningen är det blott alltför ofta amerikanska textbooks. Nu har vi emellertid en recension av den danska Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik (Museum Tusculanum) sammanställd av Helle Rønholt och Birger Peitersen, skriven av Jane Meckbach.

Alltfler böcker behandlar professionell fotboll i Norden. Nu har Bill Sund skrivit om svenska förhållanden, i boken Fotbollsindustrin (Nomen Förlag). Den danske experten på professionell fodbold, Rasmus Storm, har mycket gott att säga om boken, men har också några frågetecken.

Efter den här skandinaviska turnén slutar vi i USA, och något oväntat med problemen med supportervåld där, som få känner till. I Sports Fan Violence in America (Rowman & Littlefield), tar socologen Jerry M. Lewis ett brett grepp över detta fenomen, som oftast förknippas med collegeidrott. Torbjörn Andersson har läst Lewis’ bok.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 542 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Idrott och filosofi i Skottland

British Philosophy of Sport Association (BPSA) har förlagt sin sjätte ärskonferens till Skottland. Arrangör är University of Abertay, Dundee, och själva konferensen äger rum i historiska Dudhope Castle från 1300-talet.

Dudhope Castle fick sin nuvarande utformning 1580.

Konferensen äger rum mellan den 26 och 28 mars 2009 och BPSA inbjuder idrottsfilosofer världen runt att inkomma med abstracts från alla tänkbara idrottsfilosofiska områden – metafysik, epistemologi, estetik och etik nämns som exempel – och från alla relevanta teoretiska utgångspunkter, inklusive analytisk och kontinental filosofi och kritisk teori. Och det kan gärna handla om kroppens filosofi, eller hälsans, coachningens eller idrottsläreriets filosofi.

Man vill gärna ha in abstracts på 350–500 ord senast den 12 december 2008, och de ska skickas till föreningens vice ordförande Andrew Edgar. Accepterade papers kan sedan komma ifråga för införande i föreningens tidskift, Sport, Ethics and Philosophy.

Bland mycket annat framhåller man konferensslottets närhet till golfbanor, bland annat St. Andrews, och till ett antal whiskeybrännerier. Och på programmet finns faktiskt både golf och whiskeyprovning. Detta låter inte dumt. Gå till konferenshemsidan och lär mer!

NIH.no
– ny design

För de surfare som liksom forumets redaktör ständigt besöker Norges Idrettshøgskoles nettsted så har det just kommit en glad nyhet: i skrivande stund, den 14 oktober, lade man ut en helt nydesignad sajt. Och det är snyggt, lättläst, lättmanövrerat – och dessutom, vilket man ofta saknade i den tidigare utgåvan – snabbt!

Översta forskningssidan
på nya NIH-no

Alla detaljer är naturligtvis inte på plats ännu, och möjligen saknar vi idrottsforum.org bland de externa länkarna på sidan för medier – men å andra sidan finns varken idan.dk eller playthegame.org med... Annars, som sagt, jublar vi över förbättringen och gratulerar NIHs ledning och webmaster!

Kvalitativ forskning om idrott

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 på temat Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise.

Kvalitativ forskning om idrott och motion syftar till att skapa och förmedla kunskap om den inneboende dynamiken i idrott och annan fysisk aktivitet. Det kvalitativa anslaget är en förutsättning för att förstå den idrottsliga upplevelsens komplexitet, för att uppmuntra till fysisk aktivitet i terapeutiskt syfte, för att förstärka idrottsliga prestationer och för att kunna tillvarata sportens integrationspotential.

Roehampton University, London SW15

Konferensen ska skapa en inspirerande miljö för att stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Man vänder sig till akademiker och praktiker som har ett intresse för kvalitativa forkningsfrågor inom skilda idrottsliga fält som sociologi, psykologi, rörelseterapi, coachning, dans, journalistik, med mera.

Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Man vill få in abstracts så tidigt som möjligt, dock senast den 12 januari 2009. Om hur abstracts ska vara utformade, och om alla andra redan nu kända detaljer om konferensen, kan man läsa på konferenshemsidan.

Idrottshistoriska seminarier i Stockholm

Tisdag 21 oktober, 16.00 GIH Teorisal 1. ”Idrottsrörelsen och staten. Tre idrottsutredningar - tre sekreterare!”. Seminariet gästas av Ulf Lönnqvist, Bengt Wallin och Johan R. Norberg, de tre senaste idrottsutredarnas sekreterare.

Onsdag 12 november, 16.00 Historiska institutionen, SU, Hus D plan 9. ”Fotbollskulturer i stad och landsbygd”. Torbjörn Andersson presenterar aktuell forskning, bland annat om Mjällby IF.

Onsdag 17 december, 16.00 Historiska institutionen, SU, Hus D plan 9. ”Att skriva idrottshistoria populärvetenskapligt”. Författaren och journalisten Jonas Cederqvist och författaren och idrottshistorikern Hans Bolling redovisar och diskuterar erfarenheter.

Efter ordinarie seminarium anordnas någon form av postseminarium. Material utskickas senare i anslutning till respektive seminarium. Om du inte är med på utskickslistan – och därmed inte fått detta program i din mailbox, så skriv till Johnny Wijk.

Institut for Idræt i oktober

Den 24 oktober föreläser Dr. Ho Law i IFIs föresläsningsserie Coaching – forskning og praksis. Rubriken på Ho Laws föreläsning är Narrative coaching – Theoretical foundations and application Läs mer om detta här.

Ho Law är FD och certifierad yrkespsykolog med mer än 20 års erfarenhet.

Den 31 oktober ger IFI en heldagskurs för idrottslärare på gymnasienivå som handlar om Dans med unge. Kursen, som kostar 1 600 danska kronor, har följande inslag under dagen: Fra frie bevægelser til koreografi Workshop med Sheila de Val (Skolen for Moderne Dans) och Lotte Nielsen (Nørre Gymnasium; Fra koreografi til frie bevægelser Workshop med Helle Winther (Institut for Idræt, KU); Tango og koreografi Workshop med Lluís Castellarnau (Roskilde Katedralskole) och Charlotte Svendler Nielsen (Institut for Idræt, KU); Dans og decentrerede læreprocesser – eksempler fra IFI studerendes opgaver Performance med IFI-studerande; Performance med Dans i Nordvest.

Läs mer om detta på kursens hemsida.


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #99   |   2008–10–15
eXTReMe Tracker